تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده عاوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه کرمان

چکیده

تعیین مسیر بهینه‌ی متغیرهای اقتصادی به منظور رسیدن به یک‌ هدف مشخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با استفاده از روش کنترل بهینه حاصل می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی رشد درون‌زای شومپیتری نقش اختراع، ابداعو سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. سپس، از طریق بهینه‌سازی پویا، مسیر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت بدست آمده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان دهنده این است که رشد بهینه‌ با نرخ بازدهی بخش تحقیق و توسعه، ضریب کیفیت تولید، مقیاس اقتصاد و دوره برنامه‌ریزی رابطه‌ی مثبت دارد. همچنین، رشد بهینه‌ با رجحان زمانی رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Product Quality Improvement on Economic Growth in an Endogenous Growth Model: Emphasizing on Innovation in the Production Process

نویسندگان [English]

  • Rahim Dalali 1
  • Nematollah Akbari Akbari 1
  • Hojjat Izadkhasti 2
  • Yaser Balaghi 3
1 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
3 Ph.D. Student in Economics, Kerman University
چکیده [English]

Determining optimal path of economic variables in order to reach a specific target has great importance in optimal control method. In this study, with the use of Schumpeter's endogenous growth model, we analyse the role of invention, innovation and investment in research and development on economic growth. Also, through dynamic optimization method the path of Iranian economic growth in long run was obtained. The results of simulation with using indicates that optimal growth has positive relation with return on research and development, product quality, scale of economy and the period of planning. Also, optimal growth has negative relation with the time preference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous growth
  • Creative destruction
  • Innovation
  • Invention
- Abdul, G. (2007). National Innovation System, Innovation and Economic Mutations. Economic Researches Quarterly, 31, 126-103, (In Persian).
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 60, 323–351.
- Arrow, K. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29 (3), 155-173.
- Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.
- Barro, R.J., & Sala-i-Marlin, X. (2004). Economic Growth. Second Edition; NewYork: McGraw-Hil.l.
- Bernstein, J.I., & Nadiri, M.I. (1989). Research and Development and Intraindustry Spillovers: an Empirical Application of Dynamic Duality. Review of Economic Studies, 56 (2), 249-269.
- Chen, Y., & Puttitanun, T. (2005). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Journal of Development Economics, 78(2), 474-493.
- Coccia, M. (2013). Population and Technological Innovation: the Optimal Interaction Across Modern Countries. Working Paper 1591-0709.
- Coe, D.T., Helpman, E., & Hoffmaister, A.W. (1997). North–south R&D Spillovers. Economic Journal, 107, 134–149.
- Dargahi, H., & Ghadiry, A. (2003). Analysis the Determinants of Economic Growth (with an Overview of Endogenous Growth Models). Business Journal, 26, 1 -33, (In Persian).
- Dinopoulos, E. (2006). Growth in Open Economies, Schumpeterian  Models, University of Florida.
- Eaton, J., & Kortum, S. (1997). Technology and Bilateral Trade. NBER Working Paper 6253.
- Furman, J.L., Porter, M.E. & Stern, S. (2002). The Determinants of National Innovation Capacity. Research Policy, 31(6), 899–933.
- Grossman, M., & Helpman, E. (1990). Trade, Knowledge Spillovers and Growth. Working Paper 3485.
- Khani, R. & Nasrallah, Z. (2013). The Impact of Population on Innovation in Iran and Selected Developing Countries. Strategic Policies and Macro Quarterly, 4, 106-87, (In Persian).
- King, R. G., & Rebelo, S. (1993). Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model. the American Economic Review, 83(4), 908-931.
- Leger, A. (2006). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries: Evidence from Panel Data. Contributed Paper Prepared at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.
- Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
- Motiei, M. (2010), The Effect of Foreign Direct Investment Overflows on Transfer of Innovation in Developing Countries. Journal of Research in Economic Development, 2, 69-41, (In Persian).
- Nikumram, H., Rahnamaei Roodposhti, F. & Jokar Tanght Karami, I. (2013), the Role of Foreign Trade and Innovation Through Access to Foreign Technology on Investment and Iran's Economic Growth. Quarterly of Financial Knowledge of Securities Analysis, 20, 108-91, (In Persian).
- Rabie, M. (2009), The Impact of Innovation and Human Capital on Economic Growth. Knowledge and Development, 26. 142-122. (In Persian).
- Ramos, R., Surinach, J. & Artis, M. (2009). Regional Economic Growth and Human Cpital: The Role of overeducation. IZA DPNO 4453.
- Ramsey, F.P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. The Economic Journal, 38 (152), 543-559.
- Ricardo, D. (1966). On the Principles of Political Economy and Taxation. ed.P. Straffa, Cambridge University Press.
- Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
- Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 94, 71-102.
- Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Row.
- Solow, R.A. (1956). Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.