ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بطور کلی گسترش بخش مالی، مدیریت سیاست‏های اقتصاد کلان را پیچیده کرده است به نوعی که به دلیل اثر گذاری شرایط بخش مالی بر مکانیسم‏‏های انتقال سیاست‏های اقتصادی و تشدید آثار آنها، تحلیل ادوار تجاری و مدیریت آن، بدون توجه به تعاملات این دو بخش کافی نیست. در این مقاله، به منظور بررسی ارتباط ادوار تجاری و مالی در اقتصاد ایران، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کیزین‏های جدید با در نظر گرفتن بخش بانکی و لحاظ ویژگی‏های آن ارایه شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1393-1369، نتایج گشتاورها حاکی از مناسب بودن الگوی ارایه شده برای شبیه‏سازی و تحلیل سناریو در اقتصاد ایران است. علاوه بر این، تکانه‏های بهره‏وری، مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‏ها بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد که تکانه بهره‏وری بر نوسانات بخش مالی موثر است؛ تکانه‏های مطالبات معوق و انجماد دارایی‏ بانک‏ها نیز از کانال‏ ترازنامه‏ای بانک‏ها، نقش مهمی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان داشته است. در بحث ترازنامه بانک‏ها، اثرات انجماد دارایی‏های بانکی بر نوسانات اقتصادی بیشتر از آثار مطالبات معوق است. بنابراین انتظار می‏رود برای رفع تنگناهای اعتباری، ضمن تلاش برای کاهش نسبت مطالبات معوق، اولویت بیشتری برای کاهش انجماد دارایی‏ها در شبکه بانکی وجود داشته باشد. در مجموع، نتایج حاکی از اثرپذیری ادوار تجاری اقتصاد ایران از ادوار مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Interactions between the Real and Financial Sectors of Iran’s Economy: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Dargahi 1
  • Mehdi Hadian 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

It has been discussed that the expansion of the financial sector has complicated the management of macroeconomic policies so that the analysis and the management of business cycles would not be sufficient without considering the interactions of the financial and real sectors, mainly due to the effects of financial stances on the transmission mechanisms of the economic policies. In order to evaluate the linkages between business and financial cycles in Iran’s economy, we built a dynamic stochastic general equilibrium model within the new Keynesians framework which incorporates banking system, and in particular the distinguished characteristics of Iranian banking system such as high rate of NPLs and considerable share of fixed assets in its balance sheet are taken into account. By calibrating the parameters, the simulated moments of the model fits that of real data of Iran’s economy during 1369-1393 (AH). We find that the technological shocks effect the financial cycles. Moreover, the balance sheet of banks has a major role in explaining the macroeconomic fluctuations. In this regard the effects of frozen banking assets on the economic cycles are greater than those of NPLs. Therefore, it is highly suggested that the central bank puts a higher priority to decrease the fixed assets of banking system while perusing the reduction of NPLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank’s Balance Sheet
  • Bank’s Fixed Assets
  • DSGE
  • Financial Cycles
  • NPLs
-    Agénor, P. R., Alper, K., & da Silva, L. A. P. (2014). Sudden Floods, Macroprudential Regulation and Stability in an Open Economy. Journal of International Money and Finance, 48, 68-100.
-    Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2014). The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 46(6), 1073-1112.
-    Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. The American Economic Review, 73(3), 257-276.
-    Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. Handbook of macroeconomics, 1, 1341-1393.
-    Borio, C. (2014). The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?. Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.
-    Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: A DSGE Model for the Spanish Economy. SERIEs,1(1-2), 175-243.
-    Calomiris, C. W., & Hubbard, R. G. (1989). Price Flexibility, Credit Availability, and Economic Fluctuations: Evidence from the United States, 1894-1909. The Quarterly Journal of Economics, 104(3), 429-452.
-    Canova, F. (1995). Sensitivity Analysis and Model Evaluation in Simulated Dynamic General Equilibrium Economies. International Economic Review, 36(2), 477-501.
-    Canova, F., Finn, M. and Pagan, A. (1994). Evaluating a Real Business Cycle Model. C. Hargreaves (Ed.). Oxford University Press.
-    Central Bank of Iran. Economic Trends, Various Volume (In Persian)
-    Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How Do Business and Financial Cycles Interact?. Journal of International economics, 87(1), 178-190.
-    Curdia, V., & Woodford, M. (2010). Credit Spreads and Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 3-35.
-    De Nicoló, M. G., Favara, G., & Ratnovski, L. (2012). Externalities and Macroprudential Policy. International Monetary Fund.
-    Galati, G., & Moessner, R. (2013). Macroprudential Policy–a Literature Review. Journal of Economic Surveys, 27(5), 846-878.
-    Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 107-141.
-    Goodfriend, M., & McCallum, B. T. (2007). Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: A Quantitative Exploration. Journal of Monetary Economics, 54(5), 1480-1507.
-    Iacoviello, M. (2015). Financial Business Cycles. Review of Economic Dynamics, 18(1), 140-163.
-    Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Chains. Journal of Political Economy, 105(21), 211-248.
-    Ozkan, F. G., & Unsal, D. F. (2014). On the Use of Monetary and Macroprudential Policies for Small Open Economies. IMF Working Paper. No.14/112.
-    Parvin, S., Shakeri, A., & Ahmadian, A. (2014). Analysis of the Impact of Banking System's Balance Sheet Shocks on Output and Inflation in Iranian Economy. Journal of Economics Research, 14(1), 149-186. (In Persian)
-    Poole, W. (1993). Credit veils and credit realities. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review ,18(1), 83-85
-    Ravenna, F., & Walsh, C. E. (2006). Optimal Monetary Policy with the Cost Channel. Journal of Monetary Economics, 53(2), 199-216.
-    Shah’hossini, S. & Bahrami, J. (2012). Designing a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibriu Model for Iran's Economy with Banking Sector. Iranian Journal of Economic Research, 17(53), 55-83 (In Persian).
-    Vlcek, M. J., & Roger, M. S. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Developments and Future Directions. IMF Working Paper. No. 12/21.