بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

چکیده

الگوی مخارج به نحوه‌ی ترکیب اجزاء مخارج برای شکل‌دهی سطح مشخصی از مصرف خانوار گفته می‌شود. خانوار پس از بهینه‌بابی در مورد مصرف حال و آینده ترکیبی از مخارج را انتخاب می‌کند که رفاه حال و آینده‌ی خود را به حداکثر برساند. این مطالعه به بررسی تأثیر اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج  مصرفی خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای دوره زمانی 1383 تا 1392 می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هدف‌مندی یارانه‌ها بر روی 9 گروه از 14 گروه مخارج خانوارهای شهری تأثیر معنادار داشته است. در این بین با اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها سهم 5 گروه مخارج هزینه‌های خوراکی، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات، هزینه‌های غذای آماده و هتل و رستوران و هزینه‌های کالاها و خدمات متفرقه از مخارج کل خانوارهای شهری به طور معناداری افزایش یافته است. در مقابل سهم 4 گروه مخارج هزینه‌های بهداشتی و درمانی، هزینه‌های ارتباطات خانوار، هزینه‌های آموزش و تحصیل، و سرمایه‌گذاری خانوار از مخارج کل خانوار شهری کاهش معنا‌دار داشته است. بنابراین می‌توان گفت اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها از طریق تغییر در ترکیب هزینه ها- افزایش یا کاهش سهم هر یک از هزینه ها-  بر الگوی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تاثیرداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Subsidy Targeting on the Iranian Urban Household’s Expenditure Patterns

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe 1
  • Khalil Emami 2
1 Department of Economics, Faculty of Management, Economics and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University,
2 MA in Economics, Faculty of Manegement, Economics and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Expenditure pattern is how to combine various expenditure to form a certain level of household consumption level. After optimization of current and future consumption, household chooses combination of expenditure that maximizes current and future welfare together. In this research we examine the effects of implementation of Subsidy Targeting plan on the Iranian urban household’s expenditure pattern within years 2004-2013 using panel-data method.
The results show that in urban segment, targeted subsidies had a significant impact on 9 of the 14 expenditure groups. Among the 5 groups share of meaning food, transportation, cultural and entertainment, hotel and restaurants other goods and services expenditures have increased. Whereas, share of 4 groups health care, communications, education and investment expenditures have reduced. Therefore it could be argued that targeted subsidies plan implementation through changes in the composition of expenditures had a significant impact on the expenditures pattern in urban segment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subsidies
  • Subsidy Targeting
  • Household Expenditure Patterns
  • panel data
-    Aboulein, E-Laithy & kheir-E-Din, H) .2009(. The Impact of Phasing of Subsidies of Petroleum Energy Prodocds in Egypt .The Egyptian Center for Economic Studies. Working Paper No. 145.
-    Ansari, V & Salami, H. (2014). Allocating Income from Targeting Subsidy to the Production Sectors: Distributional Impacts of Different Alternatives for the Iranian Households, The Economic Research, 14(2), 135-156 (In Persian).
-    Hazeri Niri, H & Husseini Nasab, E. (2014). Computable General Equilibrium Analysis of the Welfare Effects of Reform of Energy Carriers’ Subsidies: Hicksian Equivalent Variation Index, The Economic Research, 14(2), 21-40 (In Persian).
-    Lin, B. & Jiang, Z. (2011). Estimates of Energy Subsidies in China and Impact of Energy Subsidy Reform. Energy Economics, 33(2), 273-383.
-    Ranjbar, H,. Fotros, M. H. & Kabirian, M. (2014).Effects of Subsidies Targeting on Costumers’ Welfare Equivalent Variations in Iran, Applied Economics Studies in Iran, 3(9), 133-149 (In Persian).
-    Sadeghih,H., Shahab Lavasani, K & Baghjari, M. (2010). The Effects of Energy Price Adjustment on Macroeconomic Variables: Structural Vector Auto Regressive approach, Journal of Research in Economics Modeling, 1(1), 49-76 (In Persian).