تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

با توجه به اهمیت روز افزون اثرگذاری فرهنگ و عوامل اجتماعی- فرهنگی در مباحث اقتصادی، در پژوهش حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات داده‌های تابلویی و فرآیند خوشه بندی، تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی به تفکیک استانی در سال‌های 1391-1388 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد نرخ باسوادی دارای رابطه مستقیم با درآمد سرانه‌ی واقعی، و نرخ فقر و نرخ بیکاری دارای رابطه معکوس با درآمد سرانه‌ی حقیقی است، همچنین با تفکیک استانهای ایران به سه گروه و محاسبه‌ شاخص توسعه انسانی، گروه‌بندی استان‌ها و روند تغییرات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Socio-Cultural Factors on Iran’s Economic Growth using Panel Data Method and Clustering Analysis

نویسندگان [English]

  • Shahram Fattahi 1
  • Jamal Fathollahi 1
  • Elnaz Askari 2
1 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah
2 MA in Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Given the increasing importance of the influence of culture and socio-cultural factors on economic issues, in this study, using the method of least squares panel data and clustering analysis, the impact of these factors on economic growth of provinces in the years 2009-2012 are investigated. The results indicate that there is a positive relationship between literacy rates and per capita real income, also the negative relationship between unemployment and poverty rates with per capita real income. Finally, dividing Iranian provinces into three groups, and computing HDI index, the rankings of provinces and the trend of their changes for different time periods are evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Prosperity
  • Human Development Index
  • Clustering Analysis
-    Ale-Omran, R. and Ale-Omran, A. (2012). Measuring the Impact of Human Capital Promotion on Economic Growth in selected countries of OPEC”, Journal of Science and Technology Parks & Incubators, (8)32, 41-53 (In Persian).
-    Adedirin, O.A. (2011). An Assessment of Human Development Index and Poverty Parameters in the Millennium Development Goals: Evidence from Nigeria. Working Paper.
-    Ana-Maria POPA, (2012) The Impact of Social Factors on Economic Growth: Empirical Evidence for Romania and European Union Countries. Romanian Journal of Fiscal Policy, (3)2, 1-16.
-    Bagheri, F., Danesh Parvar, N. & Kavand, H. (2008). The Trend of Poverty line in Iran during 1996-2006”, Journal of Selective of Statistical Contents, 18(2), 71-82 (In Persian).
-    Borg J.V.D. & Russo A.P. )2005(. The Impacts of Culture on the Economic Development of Cities. European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR) Erasmus University Rotterdam.13-139.
-    Cervellati, M. & Sunde, U. (2009). Life Expectancy and Economic Growth: The Role of the Demographic Transition. Discussion Paper Series, IZA DP, No 4160.
-    Fuller, K. (2014). Iran’s Demographic Transition Gone Wrong, Ashland, Massachusetts.
-    Ghasemian, A. (2014), Demographic Window and its Economic Consequences, Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Department of Economic Studies (In Persian).
-    Green, W.H. (2012). Econometric Analysis, New York University, Pearson Education Limited.
-    Hadi Zennor, B. (2009). Economic Studies of Development Index, Land Use Project of Tehran Province (In Persian).
-    Khakian, M., Barouni M. Fakhrzad N. Neshani Sadabad J. Khakian A. Kargar Z. (2013 ). Quantitative Effect of Education on Economic Growth and Rural and Urban Household’s Welfare in Iran: A Structural Path Analysis, Research Center for Health Services Management, Institute of Futures Studies in Health , Tehran University of Medical Sciences Kerman , 4(3) (In Persian).
-    Nili, M. & Nafisi, S. (2003). The Relationship between Human Capital and Economic Growth with Emphasis on the Role of Education Distribution of Labor Force Distribution. Iranian Journal of Economic Research, 17, 1-32 (In Persian).
-    Marx K. (1932). Economic and philosophic Manuscripts of 1844.
-    Moalosi,R. (2007). The Impact Of Socio-Cultural Factors Upon Human-Centered Design In Botswana, Thesis Submitted ForDoctor Of Philosophy (PhD). 11-176.
-    Suwanakul, S. (2009) “The Determinants of Noneconomic Factors Affecting Economic Growth. The Journal of American Academy Of Business, 15(1), 104-109.
-    Statistical Center of Iran. The Raw Data of Revenue-Expenditure of Urban and Rural Households, 2009-2012.
-    Statistical Center of Iran. Bureau of Population Census labor and Summary Results of Census Expenses and Income Rural and Urban Households, 2011-2012.
-    Stuart. M.J. (1848). Principle of Political Economy. London; Longmans, Green and Co.
-    Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Of Nations,London: Methuen & Co
 
-                 Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2011). Economic Development. 11th Edition, Prentice Hall.

برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای