برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آمار و ارقام مربوط به انرژی حاکی از آن است که کشور ایران از نظر شاخص‌های مصرف و بهره‌وری انرژی در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از راهکارهای اصلاح نحوه بکارگیری این نهاده، افزایش قیمت‌های نسبی انرژی عنوان شده است. اما پیش فرض اساسی برای اثربخش بودن افزایش قیمت به هدف استفاده بهینه از انرژی، این است که در فرایند تولید، امکان جانشین ساختن نهاده انرژی با سایر نهاده‌ها برای بنگاه فراهم باشد؛ چراکه در غیر این صورت، به جای جانشین ساختن انرژی با سایر نهاده‌ها، افزایش قیمت انرژی از طریق افزایش هزینه‌های تولید، اثر تورمی برجای خواهد گذاشت. لذا محاسبه صحیح کشش جانشینی انرژی با سایر نهاده‌های تولید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور، در این مطالعه، یک تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) برای اقتصاد ایران تصریح و برآورد شده است. با توجه به اینکه در فرم اولیه این تابع تنها دو نهاده تولیدی وجود دارند، با تعریف مفهوم نهاده ترکیبی، سه تصریح متفاوت برای تابع تولید در نظر گرفته و به روش غیر خطی برآورد شدند. نتیجه این برآورد نشان می‌دهد در ایران، کشش جانشینی بین نهاده انرژی و نهاده‌های کار و سرمایه، پایین است و ساختار تولیدی موجود برای بنگاه‌های تولیدی امکان جانشینی را به سهولت فراهم نمی‌کند. نتیجه این امر این است که افزایش قیمت در کوتاه مدت بیش از اینکه به جانشینی نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود، باعث کاهش تولید و افزایش قیمت خواهدشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function

نویسندگان [English]

  • Abazar Karimi Rahjerdi 1
  • Mohammad Noferesti 2
1 PhD Candidate in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

As compared to worlds Energy consumption data for Iran’s economy shows that in Iran, energy is not used optimally indexes. Increasing energy price is said to be a solution to this problem. But for this solution to work, one crucial condition is that in production process, firms have the ability to substitute energy with other factors. Otherwise, instead of substitution between energy and other inputs (i.e. capital and labor) price increase would occur (inflation). So estimating elasticity of substitution between energy input and capital or labor is very important. In this line, we have specified and estimated a production function for Iran’s economy with constant elasticity of substitution (CES). As in its primary forms, CES production function allows only for two inputs, we have introduced a compound input to have three inputs in our production function. Our estimation, using non-linear methods, showes that in Iran, elasticity of substitution between energy with labor or capital is low, and production technology doesn’t allow firm to substitute energy with other inputs. We can conclude that energy price increase in the short run would lead to inflation and lowers in production level, instead of improving energy usage. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CES Function
  • Elasticity of substitution
  • Energy Input
  • Non Linear Estimation
-  Agheli-Kohneshahri, L. (2006). Estimation of Production Function in Iranian Mines. Economic Studies, 6(1), 33-50 (In Persian).
-  Akbari, M. (2006). An Introduction to Production Function Theory. Azad University Basirat, 73 (In Persian).
-  Allen V.K. & Sweeney. J.B. (2006). Handbook of Natural Resource and Energy Economics, 3. Series editors Kenneth J. Arrow & Micheal D. Intriligator, Elsevier, 3th edition, Netherlands.
-  Annual Energy Outlook. (2011). U.S Energy Information Administration.
-  Annual Statistical Bulletin, OPEC 2010/2011.
-  Arnberg, S. & Bjørner, T.B. (2007). Substitution between Energy, Capital and Labour within Industrial Companies: A Micro Panel Data Analysis. Resource and Energy Economics, 29, 122–136.
-  Arrow K.J., Chenery, H.B., Minhas, B.S., & Solow R.M. (1961). Capital Labor Substitution and Economic Efficiency. Review of Economics and Statistics, 43(3), 225-250.
-  Azarbeyejani, K., Sharifi, A. & Sateei, M. (2006), Estimating Demand Function for Industry Sector of the Country (1346-1381. Economic Research, 41(3), 133-166 (In Persian).
-  BP Statistical Review of World Energy, 2009-2010.
-  Chiang, A.C. (1984). Fundamental Methods of Mathematical Economics. 3th Edition, McGrow-Hill.
-  Christensen, L.R., Jargenson, D.W.& Lau, L.J.(1993). Transcendental Logarithmic Production Frontiers. Review of Economics and Statistics, 55, 8-45.
-  Cobb, C.W. & Douglas, P.H. (1928). A Theory of Production. American Economic Review, 18, 139-165.
-  Debertin, D.L. (1985). Articultural Production Economics. Chicage Press.
-  Emadzade, M., Sharifi, A., Dalaliesfahani, R. & Safdari, M. (2003). An Analysis of Energy Intensity Trend of OECD Countries. Trade Research, 28, 95-118 (In Persian).
-  Halter, A.N., Carter , H.O., Hocking, J.O., & Hocking, J.G. (1957). A Note on the Transcendental Production Function. Journal of  Farms Economics, 39, 966-974.
-  Hritonenko, N. & Yuri, Y. (2012). Energy Substitutability and Modernization of Energy-Consuming Technologies. Energy Economics, 34, 1548-1556.
-  Iran Energy Balance-sheet, Ministry of Energy (In Persian).
-  Iran Hydrocarbon Balance-sheet, Ministry of Petroleum (In Persian).
-  Khiabani, N. & Karim, H. (2010). Technical and Allocative Inefficiencies and Factor Elasticities of Substitution: An Analysis of Energy Waste in Iran's Manufacturing, Energy Economics, 32. 1182–1190.
-  Khodadadkashi, F. & Jani, S. (2011). A Dynamic Research about Firm’s Behavior Using Ttwo-Stage CES Function with Emphasis on Energy Consumption Pattern and Labor Improvement. Energy Economics Studies, 8, 97-124 (In Persian).
-  Leamer, E.E., (1983). Let's Take the Con out of Econometrics. American Economic Review, 73 (1), 31–43.
-  Lu,Y. & Felccher, L.B. (1968). A Generalization of CES Production Function. Review of Economics and Statistics, 50, 449-452.
-  Liu, T.C & Hilderbrand, G.H. (1960). Manufacturing Production Functions in the United States, 1957. Cornell University, School Of Industrial Relations.
-  Mallick, D. (2012). The Role of the Elasticity of Substitution in Economic Growth: A Cross-Country Investigation. Labour Economics, 19, 682–694.
-  Nadiri, M.L. (1982). Producers Theory in Handbook of Mathematical Economics, 2. ed. K. J. Arrow & M. Intrilligator (Amesterdam: North Holland, 431-90.
-  Nafar, N. (2001). Estimation and Analysis of Iran’s Manufacturing Sector Production Function. Economic Research, 24, 63-86 (In Persian).
-  Negarchi, S., Zare Mehrjerdi, M.R., Mehrabi Boshrabadi,H. & Nezamabadi Pour, H. (2012). Comparing Genetic Algorithm and ARDL to Estimate a Production Function for Agriculture Sector in Iran. Agriculture Economic Research, 34(2), 101-107 (In Persian).
-  Nikoukar, M. (2009). Numerical Calculations. 4th Edition, Gostaresh Oloom Payeh Press (In Persian).
-  Revankar,N.S. (1971) Analysis of Variable Elasticity of Substitution, Production Function. Econometrica, 39, 61-71.
-  Roy, J., Sanstad, A.H., Sathaye, J.A. & Khaddaria, R. (2006). Substitution and Price Elasticity Estimates Using Inter-Country Pooled Data in a Translog Cost Modelm. Energy Economics, 28, 706–719.
-  Sato, R. & Hofman, R.F. (1968). Production Function with Variable Elasticity of Factor Substitution: Some Analysis and Testing. The Review of Economic and Statistics, 50(4), 543-560.
-  Serletis, A. & Asghar Shahmoradi, A. (2008). Semi-nonparametric Estimates of Interfuel Substitution in U.S. Energy Demand. Energy Economics, 30, 2123–2133.
-  Shahikitash, M. Norouzi, A. & Rahimi, G. (2013). Economies of Scale, Optimum Production Level and Eenergy Elasticity of Substitution. Iran’s Energy Economics, 2(6), 75-105 (In Persian).
-  Sharifi, A. & Shakeri, A. (2011). Targeting Energy Subsidies and Energy Input Dynamic Analysis in Iran’s Manufacturing Industries. Economic Reserch, 3, 1-25 (In Persian).
-  Su, X., Zhou, W., Nakagami, K., Ren, H & Mu, H. (2011). Capital Stock-Labor-Energy Substitution and Production Efficiency Study for China. Energy Economics, 34(4), 1208-1213
-  Uzawa, M. (1961). Production Function with Constant Elasticity of Substitution. Review of Economics and Statistics, 29(4), 291-299.
-  Welsch, H. (2008). Armington Elasticities for Energy Policy Modeling: Evidence from Four European Countries. Energy Economics, 30 2252–2264.
-  Zha, D. & Dingc, N. (2014). Elasticities of Substitution between Energy and Non-energy Inputs in China Power Sector. Economic Modelling, 38, 564–571.
-  www.cbi.ir
-  www.eia.org