سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Faculty of Literature and Humanities, Ilam University

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بر اساس دیدگاه اقتصاد هزینه‎ مبادله، مبادلات در بازارها دارای هزینه‌های جانبی می‎باشد و فلسفه‎ شکل‎گیری نهادها، حداقل ‎نمودن این هزینه‌هاست. مطالعات زیادی در کشورهای در حال‌ توسعه انجام گرفته است که نشان می‌دهد هزینه‌های مبادله در بازار اعتبارات بالاست و این امر باعث کاهش کارایی مؤسسات اعتباری بازار مالی می‌شود. این پژوهش در مرحله نخست به تشریح هزینه‌های مبادله تحمیل شده به مؤسسات اعتباری و عوامل مؤثر بر آنها از منظر الگوی سنتی اقتصاد هزینه‎ مبادله می‌پردازد و همچنـین با معرفی "روابط اعتباری با مشتری" به عنـوان متـغیری که مبین کاهش عدم تـقارن اطلاعاتی بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات است، اثر این متغیر را بر الگوی ویلیامسون مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش آمیخته مد نظر در این مطالعه مبتنی بر نظرخواهی از متخصصان، پرسشنامه و الگوی شبکه عصبی به منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌ها است. مؤسسات اعتباری مورد بررسی، نمونه تصادفی از شعب مختلف بانک‌های شهر تهران که دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ فروردین 1391 بوده‌اند، است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با ورود متغیر "روابط اعطای تسهیلات" اثر متغیرهای مستقل "سرمایه‌گذاری در دارایـی‌های خاص"، "خاص بودن وثیقه‌ها"، "درجه عدم اطمینان برای مؤسسه اعتباری" و"سختی در اندازه‌گیری عملکرد کارکنان" بر متغیر هزینه مبادله اعطای تسهیلات، کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Impact of Lending Relationships on Lending Transaction Costs: An Artificial Neural Network Model

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Neamati 1
  • Abbas Arabmzar 2
1 Faculty of Literature and Humanities, Ilam University
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

According to the economics of transaction cost, trades in markets include side costs and philosophy of forming entities is minimizing these costs. Many studies have been conducted in developing countries suggesting that high transaction costs in credit market and this reduces the efficiency of credit institutions in financial markets. This study in first stage, describes the transaction costs imposed on credit institutions­ and the factors affecting them  from the traditional model of transaction cost economics and also introduced the "relationship lending with the customers" as a variable that points to reduce the information asymmetry between the borrower and the credit institute. The impact of these variables on the Williamson model will be examined. This study methodology is based on discussion from the experts, questionnaire and neural network model for data collection and analysis. Credit institutes under this study have been collected as a random sample from banks in Tehran .These banks had been authorized by central bank of Iran till March 2012. The results shows that with the introduction of the independent variable "lending relationships" the effect of the independent variables "investment in specific assets", "special collaterals", "degree of uncertainty for the credit institute" and "difficulty in measuring employee performance" on variable of transaction costs of lending will be reduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lending Relationships with the Customers
  • Neural Network Model
  • Transaction Costs
  • Coordination Cost
-  Berger, A. & Udell, G. (1995). Relationship Lending and Lines of Credit in Small FirmFinance. Journal of Business, 68 (3), 351-381.
-  Berger, A., Klapper, L. & Udell, G. (2001).The Ability of Banks to Lend to Informationally Opaque Small Businesses. Journal of Banking and Finance, 25 (12), 2127-2167.
-  Cole, R. (1998).The Importance of Relationships to the Availability of Credit. Journal of Banking and Finance, 22, 959-977.
-  Gray, R. (1993). Transaction Costs and New Institutions: Will CBLTs have a Role in the Saskatchewan Land Market?. Canadian Journal of Agricultural Economics, 42, 501-509.
-  Harhoff, D and T. Korting (1998), How Many Creditors does it take to Tango?, Mimeo, Berlin.
-  Hosseini S. & Khaledi, M. (2008). Analyzing the Effects of Transaction Costs on Selling Strategy (Case Study: Market Selection for Selling Rice). Iranian Journal of Agricultural Science. 3, 2-38 (In Persian).
-  Hosseini S., Khaledi , M., Ghorbani, M. & Hassanpour, E. (2010). Assessing the Transaction Costs of Agricultural Bank' Credits in Rural Iran. Journal of Economics and Agricultural Development, 2, 36-45 (In Persian).
-  Nalukenge, I.K. (2003). Impact of Lending Relationships on Transaction Costs Incurred by Financial Intermediaries: Case Study in Centeral Ohio. Thesis for The Degree Doctor of philosophy, Graduate School of The Ohio State Univetsi.
-  North, D. (1994). Government and Transaction Costs in History. Translated by Ali Tusi ardakani. Planning and Development, 2(8), 117-136 (In Persian).
-  Peterson, M. & Rajan, R. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. Review ofFinancial Studies, 10(3), 661-691.
-  Rubin, P. (1990), Managing Business Transactions: Controlling the Costs of Coordinating,Communicating, and Decision making. Free Press.
-  Saberi Namin, M. (1998). The Causes of Transaction Costs in Perspective of New Institutional Economics. Master’s Thesis, Faculty of Economics, Tehran University (In Persian).
-  Stiglitz, J. & Weis, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, 71 (3), 393-419.
-  Williamson, O. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, New York.