بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مطالعه به بررسی قاعده بهینه سیاست پولی در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) پرداخته شده است. طراحی الگو مطابق با شرایط یک اقتصاد صادر کننده نفت صورت گرفته است. در این الگو فرض می‌شود که بانک مرکزی در رژیم ارزی شناور از قاعده سیاستی بهینه در رابطه با تابع زیان بانک مرکزی به منظور تثبیت اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز کوچک بهره می‌گیرد و در رژیم نرخ ارز مدیریت شده از دو قاعده سیاستی یکی برای نرخ‌های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش ارز استفاده می‌کند و تصمیمات خود را براساس ارتباط متقابل بین این دو قاعده سیاستی اتخاذ می‌نماید. نتایج نشان می‌دهند که اگر تصمیم‌گیری مطابق ضرایب بهینه به‌دست آمده برای قاعده سیاستی در شرایطی باشد که کاهش تورم بیش از رشد اقتصادی در جامعه اهمیت داشته باشد، در هر دو رژیم ارزی شناور و مدیریت شده، تابع زیان بانک مرکزی میزان کمتری را نشان خواهد داد. بدین ترتیب الگو نشان می‌دهد که چگونه بانک مرکزی می‌تواند تصمیمات مناسب‌تری را در ارتباط با نرخ‌های سود و ارز تحت رژیم‌های ارزی شناور و مدیریت شده اتخاذ نماید. حل الگو با استفاده از ابزار Dynare صورت می‌گیرد و پارامترها به روش کالیبراسیون در الگو وارد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal monetary rule under floating and managed exchange rate

نویسندگان [English]

  • Shirin Salavitabar 1
  • Shamsollah Shirinbakhsh 2
1 PhD Candidate in Economics, Alzahra University
2 Assistant Professor, Alzahra University
چکیده [English]

This research is an attempt to study about the optimal monetary rule in floating and managed exchange-rate regimes in a form of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, considering oil export economy. It is given that Central Bank's decisions in floating exchange rate regime is based on one optimal monetary rule related to the loss function of central bank to stabilize macro economy in small open economy, but in managed exchange rate regime, the decision making is based on the feedback of two political rules, one of them is for nominal interest rate and the other one is for changing in nominal value of exchange rate, and Central Bank’s decisions is based on the interaction between interest and exchange rates. As a result, the research shows that, if decision making is according to the optimal monetary rule while decreasing inflation has more importance than economic growth, the loss function of central bank is minimized in both regimes. Therefore the proposed model shows that how central bank can make a better political decision (low loss) by administrating goals policies (interest and exchange rate) in floating and managed exchange-rate regimes. The model is solved by using Dynare and Calibration method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Monetary rule
  • Interest Rate
  • Exchange rate
بهرامی جاوید و نیره سادات قریشی (1390)، "تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره یک، صفحات 1 تا 22.
بوستانی رضا (1391)، "سیاست‌گذاری پولی بهینه در اقتصاد ایران"، بیست و دومین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
متوسلی محمود، ایلناز ابراهیمی، اصغر شاهمرادی و اکبر کمیجانی (1389)، "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره چهارم، صفحات 116-78.
مشیری سعید، شعله باقری پرمهر و سید هادی موسوی نیک (1390)، "بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 69 تا 89.
Chow Hwee Kwan, G.C.Lim and Paul D.McNelis (2013), "Monetary Regime Choice in Singapore: Would a Tayor Rule Outperform Exchange-Rate Management?", Singapore Management University, School of Economics.
Clarida Richard, Jordi Gali and Mark Gertler (2001), "Optimal monetary policy in open versus closed economies: an integrated approach",
Çebi Cem (2011), "The Interaction Between Monetary and Fiscal Policies in Turkey: An Estimated New Keynesian DSGE Model", Central Bank of the Republic of Turkey, Research and Monetary Policy Department, working paper NO: 11/04
Escude Guillermo (2011), "optimal (and simultaneous) interest and foreign exchange feedback policies in a DSGE model for a small open economy", Central Bank of Argentina
Feizi Mehdi (2008), " A New Keynesian Small Open Economy DSGE Model
in Islamic Economic Framework: The Case of Iran"
Fueki Takuji, Ichiro Fukunaga, Hibiki Ichiue and Toyoichiro shirota (2010), "Measuring Potential Growth with an Estimated DSGE Model of Japan's Economy", Research and Statistics department, Bank of Japan working paper series
Gali, Jordi and Tommaso Monacelli (2005), "Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union", CREI-CEPR conference
Gali, Jordi and Tommaso Monacelli (2002), "Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy", working paper 8905, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Garc´ıa-Cicco Javier (2008), "Estimating Models for Monetary Policy Analysis in Emerging Countries", Duke University, August 2008
Gertler Mark, Luca Sala and Antonella Trigari (2007), " An Estimated Monetary DSGE Model with Unemployment and Staggered Nominal Wage Bargaining "
Grabek Grzegorz, Bohdan Kłos and Grzegorz Koloch (2011), "An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Policy Analysis And Forecasting", National Bank of Poland, working paper, No.83
Harrison Richard and Ozlem Oomen (2010),"Evaluating and Estimating a DSGE model for the United Kingdom", Bank of England, working paper No.380
Jondeaua Eric and Jean-Guillaume Sahucb (2008), "Optimal Monetary Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area with Cross-Country Heterogeneity ",  International Journal of Central Banking
Juillard Michel, Philippe Karam, Douglas Laxton, Paolo Pesenti (2005), " Welfare-Based Monetary Policy Rules in an Estimated DSGE Model of the US Economy "
Kydland and prescott (1982), "Time to Build and Aggregate Fluctuations", Econometrica, volume 50, issue 6 (Nov., 1982), 1345-1370
Kumhof Michael, Douglas Laxton and Kanda Naknoi (2007), "Does the Exchange Rate Belong in Monetary Policy Rules? New Answers from a DSGE Model with Endogenous Tradability and Trade Frictions", International Monetary Fund
Levin Paul and Joseph Pearlman (2011), "Optimal Monetary Policy in an Estimated DSGE Model with Informational Consistency", Bo Yong, University of Surrey
Okano Eiji (2010), "Optimal Monetary Policy and Nominal Exchange Rate Volatility under Local Currency Pricing", working paper series E-2010-03, EU Studies Institute
Peiris Shanaka J. and Magnus Saxegaard (2007), " An Estimated DSGE Model for Monetary Policy Analysis in Low-Income Countries", IMF Working Paper, African Department
Srinivasan Naveen, Laurian Lungu and Patrick Minford (2000), "Is the Taylor Rule the same as the Friedman Rule?", Department of Economics, Cardiff Business School, UK.
Toroj Andrzej (2011), "Competitiveness channel in Poland and Slovakia: a pre-EMU DSGE analysis", National Bank of Poland, working paper, No.86
Tovar Camilo E (2008), " DSGE models and central banks", Monetary and Economic Department, BIS working papers, no.258
Vitek Francis (2006), " Monetary Policy Analysis in a Small Open Economy: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach"
Williamson, John (2007), "Do development considerations matter for exchange rate policy?". In Current Account and External Financing, edited by Cowan, Kevin, Sebastián Edwards and Rodrigo O. Valdés, Central Bank of Chile