بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته است. برای مقایسه بین تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی در این دو گروه از کشورها، دوره زمانی (2006-1990) انتخاب شده که برای این منظور داده‌های مربوط از بانک جهانی جمع‌آوری شده و از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان  سرمایة خالص در کشورهای درحال توسعه با ضریب 41 درصد و متغیر درجة آزادی تجاری با ضریب 19 درصد تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد. سایر یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، FDI تأثیر منفی و در کشورهای توسعه‌یافته، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در کشورهای پیشرفته ضریب کشش نیروی کار بسیار بالاست که گویای بهره‌وری بالای نیروی کار در فرایند تولید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Foreign Direct Investment on Economic Growth (A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safdari 1
  • Asadollah Alvandizadeh 2
  • Hamed Shoeibi 2
1 Sistan and Baluchestan University, Faculty Member
2 Sistan and Baluchestan University, M. A. Student
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of the economic variables on the growth of selected developing and developed countries. For comparing the effect of the variables on the economic growth in the mentioned countries, a the period of 1990-2006 is selected. In order to do this, we extracted data from WDI software Panel data econometric method  is used. The results show that net capital in developing countries has a positive and significant effect on the gross domestic product of the developing countries with the coefficient of 0.41 and “degree of freedom” 0.19. Other findings show that FDI in developing countries has a negative impact on economic growth and for developed countries it is positive. Also, in developed countries elasticity coefficient of labor force is very high and it implies that productivity of labor force in the production process is so high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • Economic Growth
  • panel data
امیر احمدی، هوشنگ (1387)، "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه"، مجلة اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارة 152-151.
بی‌طرفان، وحیده (1383)، بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعمیم آن به ایران طی سال‌های 2003-1993، پایان نامة کارشناسی ارشد. 
ربانی، رسول (1386)، دیدگاه‌ها درمورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مجلة اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارة 243-242 ،آذر و دی 1386.
سجودی، سکینه (1385)، بررسی همزمان اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
نظیفی، فریده (1374)، اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 1993-1973، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
فغانی نژاد، عفت (1384)، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (میزبان) طی سال‌های 2000-1975، انتشارات مرکز آمار ایران، شمارة 64 .
ساموئلسون، پل (1998)، اصول علم اقتصاد، ترجمة مرتضی محمد خان، تهران، علمی و فرهنگی، 1384.
Dritsaki , Melina And Others (2004), "Acausal Relationship between Trade,Foreign Direct Investment and Economic Growth for Greece", American Journal Of Applied Sciences 1 (3).
Frimpong, Joseph Magnus & Oteng-Abayie, Eric Fosu (2006) "Bounds Testing Approach: An Examination of Foreign Direct Investment, Trade, and Growth Relationships" MPRA Paper 352, University Library of Munich, Germany.
Herzer, D. D.F. Nowak Lehman & B.Siliver Stove,(2006), "Export- let Growth in Chile Assessing the Role of Export Composition in Porductivity Growth", The Developing Economics,44:3
Mencinger joze (2003) "Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth" Kyklos Volume 56, Issue 4, pages 491–508, November 2003.
Palgrave, Dictionary of Money & Finance, Book 2, pp.142.