تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

سرمایه­گذاری و انباشت سرمایة ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. یکی از مهم­ترین مشکلات و عوامل بازدارنده برای سرمایه­گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این­رو، اعتبارات دریافتی از مؤسسات توسعه­ای در سطح بین­الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه­گذاری کشورهای در حال توسعه است. برخی از این مؤسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مانند کاهش فقر و ارتقای سطح توسعة کشورها تلاش می­کنند. با این حال ممکن است ورود این نوع تسهیلات به اقتصاد این کشورها اثرات نامطلوبی را به ­دنبال داشته باشد. در این مطالعه، الگویی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده که تابعی از سرمایه­گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، 10 کشور حوزة منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده­اند که اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی منفی و موجب کاهش در سرمایه­گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه­گذاری بخش دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی موجب به وجود آمدن اثر درون­رانی شده و تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارای علامت منفی است که این اثر مورد انتظار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of World Bank Lending Facilities on Private Investment :the Cases of "MENA"; Lessons for Iran

نویسندگان [English]

  • Karim Azarbaiejani 1
  • Seyed Komail Tayebi 2
  • Ramin Eslami 3
1 Isfahan University, Faculty Member
2 Department of Economics, Faculty of Administrative and Economics Sciences, University of Isfahan
3 Isfahan University, M.A. in Economics
چکیده [English]

Investment and capital accumulation caused the key to economic growth in each country is considered. One of the main problems and barriers to investment in developing countries, shortages and lack of domestic financial resources is assured. Therefore, funds received from the institutions of international development at one of the available resources to finance part of the investment needs of developing countries. Some of these institutions like the World Bank for purposes such as reducing poverty and improving developing countries are working. However, these facilities may be entering the economy of these countries to adverse effects be followed. In this study, a model for private sector investment is designed to function of public sector investment, GDP, inflation and theWorld Bank Lending Facilities. The desired pattern, with 10 countries MENA field time series from 1970 to 2006 using Generalized Methods of Moments (GMM) has been fitted. The results of the estimation model used here have shown that the World Bank granted credits of private sector investment was negative and decrease in private sector investment has been. The effect of public sector investment on private sector investment led to the creation Crowding in effect and the effect of changing inflation rates on changes in private sector investment has been negative sign that this effect is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Bank
  • facilities
  • Investment
  • Generalized Methods of Moments (GMM)
احمدی، نعمت (1385)، بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک­ها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بر رشد سرمایه­گذاری بخش­های صنعت­ و معدن و کشاورزی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
تفضلی، فریدون (1366)، نظریه هاوسیاست های اقتصادکلان، تهران، نشر نی.
چارلز پی، جونز (1382)، مدیریت سرمایه­گذاری، ترجمه و اقتباس رضا تهرانی، عسگر نوربخش، تهران، نشر نگاه دانش.
درنوبوش، رودیگر و فیشر، استنلی (1375)، اقتصاد کلان، ترجمه یدالله دادگر و محمدرضا منجذب، تهران، نشر پیکان.
رحمانی، تیمور (1378)، اقتصاد کلان، تهران، برادران.
سلیمی­فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381)، «تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، فصل­نامة پژوهش­های اقتصادی ایران، شمارة 13، 170-135.
عسلی، مهدی (1375)، «برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، مجلة سازمان برنامه و بودجه، شمارة 10.
فرهنگ، منوچهر (1383)، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، نشر آسیم.
کشیش بانوسی، روبینا (1378)، بررسی تأثیر اعتبارات بر سرمایه­گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تأکید بر بخش­های صنعت و معدن و کشاورزی، مجموعه پژوهش­های اقتصادی و اداری، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
گیل، ریچارد دتی (1366)، توسعة اقتصادی، گذشته، حال، ترجمة محمود نبی‌زاده، تهران، نشر گسترده.
نوفرستی، محمد (1378)، ریشة واحد و هم­جمعی در اقتصاد سنجی، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
یاوری، کاظم (1384)، «یکپارچگی کشورهای در حال توسعه، کاربرد الگوی جاذبه با داده­های تلفیقی به روش GMM و همگرایی، فصل نامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 36.
Arellano, and Bond (1991), "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58, pp. 277-297.
Blejer, M. & Khan, M. (1984), “Gavernment Private Investment in Developing Countries, IMF”, Staff Paper, Jun, 380.
Bond, S.R., Hoeffler, A. & Temple,J. (2001), "GMM Estimation of Empirical Growth Model." Working Paper no. 2001-w21. University of Oxford.
Green, J. and Villanueva, D.(1990), Private Investment in Developing Countries, IMF Working Paper.
Karshenas, M. (1990), Oil, State and Industrialisation in Iran, Cambridge University CPU.
McKinon, R. (1973), Money and Capital in Economic Development, Washington D.C. Brooking Institute.
Shaw, ES (1973), Financial Deepending in Economic Development, Oxford University Press, N.Y.
Wai. T & Wong. U. C. (1982). “Determinants of Private Investment in Developing Countries”, Journal of  Developing Studies, Vol.19.
Wai. T & Wong. U. C. (1981), "Determinants of Private Investment in Developing Countries". Journal of Developing Studies, p.19-35.
World Bank, World Development Indicators,2008.