برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دبی

چکیده

در این مقاله تأثیر خسارت‌های مالی و تلفات جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اگر در سال 89 زلزله‌ای فرضی با قدرت 5/5 در مقیاس ریشتر در تهران اتفاق می‌افتاد، شاهد انهدام سرمایه‌ای در حدود 989470 میلیارد ریال و از بین رفتن  416 هزار نفر از جمعیت شهر تهران در صورت وقوع زلزله در روز و 541 هزار نفر در صورت وقوع در شب می‌بودیم. همچنین درخصوص تأثیر زلزلة فوق بر سطح تولید و نرخ رشد اقتصادی باید ابراز داشت که سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 76 پس از وقوع زلزله در سال 89 تا حدود 27400 میلیارد ریال کاهش می‌یافت. مبین این امر 5/5 درصد کاهش در تولید نسبت به موقعیتی است که زلزله‌ای اتفاق نمی‌افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Monetary Damages and Loss of Life Caused by a Relatively Powerful Earthquake in Tehran and Assessing its Impact on Total Output and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Radineh Mousavi 2
1 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University, PhD Student, in Dubai
چکیده [English]

In this article, the effects of monetary damages and loss of human lives, caused by a relatively powerful earthquake in Tehran, are estimated at the level of country’s output and economic growth. The results indicate that if in 1389 a hypothetical earthquake with a 5.5 on the Richter scale would have occurred in Tehran during the day time or at night, damage caused by buildings destruction would have been around 989470 billion Rials and the death would have been 416 thousands in the day time and 541 thousands at night. Such an earthquake in 1389, would have caused output to reduce by 27400 billion Rials in 1376 constant prices. This amounts to a 5.5 percent reduction in total output relative to the case of not occuring an earthquake in that year.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Capital Destruction
  • Loss of Human lifes
  • Output
  • Economic Growth
  • Co-integration
آمارنامة استان تهران (1387)، مرکز آمار ایران.
پارسی زاده، فرخ (1378) «بررسی وضعیت اجتماعی- اقتصادی ترکیه قبل و پس از زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت»، پژوهشنامة زلزله، سال دوم، شمارة چهارم.
شادی طلب، ژاله (1370) بررسی آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله :ابعاد اجتماعی-اقتصادی، طرح تحقیقاتی مؤسسة بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
مرکز آمار ایران. سالنامة آماری کشور.
موسوی، رادینه (1380) برآورد کمیت انتظاری خسارت ناشی از زلزله و میزان تاثیر آن بر کاهش رشد اقتصادی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
موسوی، رادینه و محسن غفوری آشتیانی (1382) برآورد کمیت انتظاری خسارت ناشی از زلزله و میزان تأثیر آن بر کاهش رشد اقتصادی، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
ناطق الهی، فریبرز (1379)، مدیریت بحران زمین لرزه، ابرشهرها (با رویکردی به برنامه‌ریزی مدیریت بحران: زمین لرزه شهر تهران)، تهران، نشر پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
نوفرستی، محمد (1389) ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، تهران، رسا، چاپ سوم .
 
Breusch, T. S., and A. R. Pagan (1979). “A Simple Test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation,” Econometrica, 48, 1287–1294.
Cavallo, Powell and Becrerra.,(2010)," Estimating the Direct Economic Damages of the Earthquake in Haiti", the Economic Journal, no.120, F298-F312.
Dicky, David & Fuller.Wayan A.(1979), “Distribution of the Estimates for Autoregressive time Series with a Unit Root.”Journal of American Statistics, NO 74, June, P.427-431.
Engle, R. F. and Granger, C. W. J.: (1987), “Co-integration and Error-correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica 55, 251—276.
Japan International Cooperation Agency (JICA),(2000) "The Study on Seismic Microzoning of the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran ", Main Report.
Kundak, S,(2004), Economic Loss Estimation for Earthquake Hazard in Istambul, 44th European Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal.