ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ورود یورو به سیستم پولی بین‌المللی به عنوان یک رقیب جدی برای دلار و کاهش مستمر ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزها در چند سال اخیر، خساراتی را برای کشورهایی که دارای ذخایر عمدتاً دلاری بوده‌اند، در برداشته است. لذا پیش‌بینی اینکه نوسانات ارزهای خارجی به کدام سو متمایل‌اند و تعیین سبد ارزی بهینه، حائز اهمیت است. در این مقاله، با استفاده از روش فازی آریما، نرخ برابری ریال ایران در برابر پنج ارز عمده یعنی دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس پیش‌بینی شده و با استفاده از رهیافت میانگین ـ واریانس، ترکیب بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با داده‌های ماهانة 1381 لغایت 1385 به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که خطای پیش‌بینی روش فازی آریما کمتر از خطای پیش‌بینی روش آریماست و بنا به رهیافت میانگین ـ واریانس، سهم دلار در ترکیب ذخایر ارزی کاهش، سهم یورو کمتر و سهم پوند بیشتر افزایش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Optimal Model for Keeping the Foreign Exchange Reserves of the Country in the Central Bank by Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Husain Pourkazemi 1
  • Mohammad Naser Sherafat 1
  • Farshid Gholamy 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Shahid Behehshti University, M.A. in Economics
چکیده [English]

Entry of Euro into the International Monetary System as a serious rival for US Dollar and the steady depreciation of the value of US Dollar relative to Euro and other foreign currencies in the past few years have caused a lot of damage for those countries which have largely kept their reserves in terms of US Dollar. Therefore, forecasting the direction of foreign exchange rates are towards which the fluctuations inclined and also the determination of an optimal basket of foreign exchange are important for these countries.
In this article, using the fuzzy Autoregressive Moving Average (AREMA), the exchange rate of Rial against five main foreign currencies, namely, US Dollar, Euro, Japanese Yen, English Pound and Swiss Franc is Compared. As a result by applying the Variance-Average Approach, first by using 1381-1385 monthly data and then by applying the reset forecasting for the year 1386, the optimum combination of holding foreign reserves of the country's Central Bank has been estimated.
The results of the research show that first the error of Fuzzy AREMA Approach of forecasting is less the than the error of AREMA Approach. Second, based on the Variance-Average Approach, the share of US Dollar in the combination of foreign exchange reserves is decreasing and the shares of Euro and English Pound are increasing 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Exchange Basket
  • Forecasting
  • Fuzzy Regression
  • AREMA
  • Fuzzy AREMA
  • Variance-Average Approach
ابریشمی، حمید (1381)، اقتصادسنجی کاربردی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
بی‌ریا، سهیلا (1383)، تقاضای ذخایر ارزی کشورهای صادرکنندة موادخام، رسالة دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

پارکر، جونز (1380)، مدیریت سبد سهام، ترجمة محمد شاه علیزاده، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

سجادی، سیدجعفر (1381)، «بررسی نحوة پیدایش تغییر در سبد ارزی، جهت کاهش ریسک ذخیره ارزی در قبال حوادث اخیر سیاسی»، پژوهشنامة اقتصادی، زمستان، شمارة 73.  

Click Reid W., (2006), "On the Composition of Asian Central Bank Reserves:Will the Euro Replace the Dollar?", Journal of Asian Economics 17 pp 417–426.
Markowitz, H.H. (1987), Mean–Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Market , Basil Blackwell, New York.
________, (1952), "Portfolio selection ", J. Finance 7 (1) 77-91.

Petursson , The Optimal Currency Composition of Foreign Reserves , IOES Working Paper Series (1995)

Ramaswamy Srichander (1999), "Reserve Currency Allocation: An Alternative Methodology", BIS WORKING  PAPERS , No. 72 – August.
Tanaka H, Uejima S, Asia K, (1982), "Linear Regression Analysis with Fuzzy Model", IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics 12 (6) 903-907.
Tseng F.M., Tzeng G.H., Yu H.C,Yuan B.J.C,Fuzzy (2001), "ARIMA Model for Forecasting the Foreign Exchange Market", Fuzzy Sets and Systems 118, pp 9-19.
Zimmermann. H. J. (1996), Fuzzyset Theory and its Applications, Third Edition, Kluwer Academic Publication