بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هر چند مطالعات بسیاری در زمینة تصریح تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران انجام شده، اما در این مطالعات نقش نفت تنها به‌صورت اثر مستقیم درآمدهای جاری آن ظاهر شده است و اثر اطمینان حاصل از وجود ذخایر نفتی و همچنین تأثیری که نفت از کانال تأمین انرژی داخل برای بخش خصوصی دارد، چشم­پوشی شده است. در تحقیق حاضر سعی شده تا با معرفی متغیر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شدة نفتی)، این
اثرات نیز در نظر گرفته شود. بدین منظور با کمک روش
ARDL و الگوی ECM و با استفاده از داده­های سری زمانی سالانة کشور و برخی متغیرهای اساسی مؤثر بر تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی، ضمن محاسبة هزینة استفاده از سرمایه در کشور، تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی تصریح و برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای ثروت نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی، مثبت و اثر متغیر هزینة استفاده از سرمایه و متغیر مجازی انقلاب (1357)، منفی ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Wealth (Value of Proved Oil Reserves) on the Private Investment (The Case of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naser Sherafat 1
  • Seyyed Ali Hassan Islaminezhad 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University, M.A. in Economics
چکیده [English]

Although there are a lot of studies on the specification of the function of private investment in Iran, in these studies the role of oil has appeared just as its revenue and other effects of existence of oil reserves, such as providing domestic supply of energy and confidence effect about the future, on the behavior of private investors have not been considered. In this study, it is intended to consider these effects through introducing the variable of oil wealth (Value of Proved Oil Reserves). To this end, ARDL method and ECM for the period are used. In this way, by calculation of user cost of capital (UCC) in Iran, the function of private investment has been specified and estimated. Based on the results, the effects of oil wealth and non-oil GNP on the function of private investment are positive, but the effects of UCC and are negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Investment
  • Proved Oil Reserves
  • Oil Wealth
  • User Cost of Capital
  • Depreciation Rate of Investment Goods
اسلامی­نژاد، سید علی حسن (1386)، بررسی اثر ثروت نفتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های مختلف)، ترازنامه بانک مرکزی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های مختلف)، سالنامة آماری.
برانسون، ویلیام اچ. (1383)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، چ7، نشر نی.
خلیلی عراقی، منصور (1376)، «آزمونی از پدیدة جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 51.
رحمانی، تیمور (1383)، اقتصاد کلان، ج2، تهران، انتشارات برادران.
طالبی، حمید رضا (1378)، تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
گلدوست، محمد جلال (1364)، تأثیر درآمدهای نفت بر سرمایه­گذاری بخش‌های اقتصاد ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد علامه طباطبائی.
نوفرستی، محمد (1379)، تحلیل سیاست‌های پولی و ارزی به روش همجمعی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا، رسالة دکتری، اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة اقتصاد و علوم سیاسی.
وزارت نیرو (سال‌های مختلف)، ترازنامة انرژی.
وزارت نیرو (1384)، نفت و توسعه 5، گزارش اهم فعالیت‌های وزارت نفت، 1383-1376، ادارة کل روابط عمومی وزارت نفت.
Benjamin, Nancy C.; Shantayanan Devarajan; Robert J. Weiner (1989), "The Dutch Disease in a Developing Country, Oil Reserves in Cameroon", Journal of Development Economics, Vol 30. Issue1, p.71-92.
Faff, Robert W., Timothy J.Brailsford (1999), "Oil Price Risk and the Australian Stock Market", Journal of Energy Finance and Development, 69–87.
Fardmanesh M. (1991), "Dutch Disease Economics and Oil Syndrome: An Empirical Study ", World Development, Vol 19, Issue 6.
OPEC, (2004), Opec Annual Statistical Bulletin.
Vaez-zadeh, Reza (1989), "Oil Wealth and Economic Behavior, The Case of Venezuela,1965-81", IMF Staff Papers, Vol.36, No.2.
www.cbi.ir/simplelist/2060.aspx
www.conference-board.org/economics
www.iranenergy.org.ir/statistic