بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده‎ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظر به وجود محدودیتهای تجاری، بررسی آثار حمایتگرایی تجاری ضروری است. دراینراستا،توابعصادراتووارداتکشوربراساسالگویتعمیمیافته‎یجاذبهبااستفادهازدادههایتابلویی84شریکتجاریایرانطیدورهیپنج ساله(2001- 2005) و ازطریقروشموسومبهاثراتثابت،برآورد میشود.یافتههاحاکیازآناستکهکاهششاخصحمایتگراییایرانوشرکایشبهطورهم زمان،هرچندبهافزایش صادراتووارداتکشور(هردو) میانجامدودرصدافزایشصادراتنیزبیشترازدرصدافزایش وارداتاست،اماافزایشارزش(ارزی)وارداتبهمراتببیشترازافزایشارزش(ارزی)صادرات میباشد،کهدرنتیجهتأثیریمنفیبرترازتجاریغیرنفتیایرانخواهدداشت .ایننتیجهبرایمقادیر مختلففرضیامامحتملشاخص ذکر شده،از عدد 1 (آزادی کامل تجاری) تا عدد 5/2، بررسی و مشاهده شد که درشرایطکنونی،کاهش حمایتتجاریبهبدترشدنترازتجاریغیرنفتیکشور میانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of Cost and Benefit Analysis of Trade Protection in Iran with Gravity Model

نویسندگان [English]

  • mohammadali cafaie 1
  • Farhad Dejpasand 2
  • Siavash Golzarian pour 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
3 Ph.D. Student
چکیده [English]

Given the trade limitations, the evaluation of its effects is necessary. Therefore, export and import functions of Iran with 84 trade partners are estimated, based on an extended gravity model with panel data (for the time period of 2001 to 2005), by the so called fixed effect method. Our findings indicate that the simultaneous reduction of Iran's and its trade partners' protection indexes will increase both export and import of Iran and the percentage increase in export is more than that of import. But the increase in import is much more than that of export, meaning that Iran’s non-oil trade balance will deteriorate. This was considered for different hypothetical but probable levels of protection index of 1 (full free trade) till 2.5 and observed that, in present situation, reduction of level of protection would worsen Iran’s non-oil trade balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • gravity model
  • panel data
  • Iran
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی،سال‎های مختلف
2- جانسون، بریان؛( 1378)، ترجمه محمد ابراهیم امین، مجله برنامه وبودجه، شماره48،.
3-رازینی، ابراهیم علی؛( 1378)، روش منطقی کردن تعرفه‎ها درایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
4- رازینی، ابراهیم علی؛( 1374)، سیاست‎های حمایتی با تاکید بر سیاست‎های بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
5- گجراتی، دامودار؛( 1383)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
6- گلزاریان پور، سیاوش؛( 1386)، برآورد هزینه حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
 
7-     Anderson, James E. (1997), A Teoretical Foundation for the Gravity Equation," American Economic Review, March, pp106-116.
8-     Bravorne and skoroheda (2003), The gravity model and prediction of trad frow Detween Baltic states and their partnens , university of Latvia.
9-     Cheng, Hui and Wall, Howard J. (2005), Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration, Federal Reserve Bank of St.Louis, January/February.
10- Johnson, Bryan T. & Kim r. Holmes. (1998), The 1999 index of economic freedom Executive summary. The Heritage Foundation. Wall Street Journal,1998.
11- Wall, Howard (1999), Using the gravity model to estimate the costs of protection, Federal Reserve Bank of St. Louis.