بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوسانات زیاد رشد اقتصادی و تورم، ریسک اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه سطح سرمایه‎گذاری، تولید و رفاه جامعه را کاهش می‎دهد. نظریه‎های نوین اقتصادی، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را به تکانه‎های ساختاری و واکنش درونی اقتصاد به این تکانه‎ها نسبت می‎دهند.
 این مقاله، به بررسی اهمیت نسبی تکانه‎های ساختاری در توضیح نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری می‎پردازد. تکانه‎های ساختاری شناسایی شده با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، عبارتند از: تکانه‎ی درآمدهای واقعی نفت، تکانه‎ی طرف عرضه، تکانه‎ی تراز تجاری، تکانه‎ی تقاضای واقعی و تکانه‎ی تقاضای پولی.
نتایج تحقیق نشان می‎دهد که تکانه‎ی طرف عرضه و تکانه‎ی درآمد نفتی، منبع اصلی نوسانات رشد اقتصادی در کشور است. گرچه تکانه‎ی مثبت درآمد واقعی نفت، تولید ناخالص داخلی را با نرخ کاهنده افزایش می‎دهد، اما این تکانه نمی‎تواند رشد پایدار اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند. تکانه‎ی مثبت پولی (سیاست پولی) در کوتاه‎مدت اثر مثبت روی تولید دارد، ولی در بلندمدت این اثر منفی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که گرچه سیاست‎های مدیریت تقاضا (سیاست‎های پولی و مالی) نقش مهمی در تثبیت تورم دارند، اما توان آنها در تثبیت رشد اقتصادی محدود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Structural Shocks on Macroeconomic Fluctuations in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Arabmzar 1
  • Hassan Golmoradi 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 PhD in Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Excessive fluctuations in economic growth as well as inflation, increase economic risks, as a result of which the level of investment, production, and social welfare are decreased. Modern economic theories attribute fluctuations in macroeconomic to structural shocks and internal economic reaction to these shocks.
The present paper examines the relative significance of structural shocks in elucidation of fluctuations in macroeconomic variables using the structural auto- regression method. By using a macroeconomic model, the identified structural shocks are as follows: real oil income shock, supply side shock, trade balance shock, real demand shock, and monetary shock.
The results of the study show that supply side and oil income shocks are the main sources of economic growth fluctuations. Although positive oil income shock increases GDP growth at a low rate in the short run, it cannot guarantee long – run stable economic growth. Positive monetary shock (Monetary policy) has a positive impact on production on the short run, which turns out to be negative in the long run. All in all, the results of this study indicate that although demand management policies (monetary and fiscal policies) play an important role in stabilizing inflation, their effect on stabilization of economic growth is limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business cycles
  • Structural Shocks
  • Auto Regression
  • Iran's Economic Structure
1-      ابریشمی، حمید؛ (1381)،  منابع نوسانات در اقتصاد ایران، مجله‎ی تحقیقات اقتصادی، شماره‎ی 60.
2-      بی اسنودن، پی وینار کوویچ؛ (1383)، راهنمای نوین اقتصاد کلان، مترجمان منصور خلیلی عراقی، و علی سوری، تهران، انتشارات برادران.
3-      ختایی، محمد و داود دانش جعفری؛ (1380)، بررسی تأثیر تکانه‎های تولید، سطح قیمت، ارز و پول در نوسانات اقتصادی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه سیاست‎های پولی و ارزی.
4-      داودی، پرویز؛ (1376)، سیاست‎های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‎ها و سیاست‎های اقتصادی، شماره‎ی 1، پیاپی 7.
5-      درگاهی، حسن و احمد پرخیده؛ (1385)، نقش و اهمیت شوک‎های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت‎های مختلف صنعت ایران، فصل‎نامه پژوهش‎های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره‎ی 27.
6-      درگاهی، حسن؛ (1387)، رونق نفتی و چالش‎های توسعه اقتصادی با تأکید بر ساختار رقابت و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.
7-      درگاهی، حسن؛ (1383)، شناسایی شاخص‎های پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران، پژوهشکده‎ی پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
8-      رومر، دیوید؛ (1384)،  اقتصاد کلان پیشرفته، ترجمه‎ی مهدی تقوی، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه آزاد .
9-      شاکری، عباس؛ (1387)،  نظریه و سیاست‎های اقتصاد کلان، انتشارات پارسا نویسا، ج اول و دوم.
10-   کریستال، ک.الک، سایمون پرایس؛ (1376)، اختلاف نظرها در اقتصاد کلان، ترجمه‎ی مهدی تقوی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
11-   کمیجانی، اکبر؛ (1374)، اصول و معیارهای تخصیص مناسب ارز، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی.
12-   کمیجانی، اکبر؛ (1374)، سیاست‎های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‎های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی.
13-   گلمرادی، حسن؛ (1388)، بررسی اثر تکانه‎های سیاستی و غیر سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی.
14-   نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار؛ (1375)، بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت امور اقتصادی، قسمت دوم: بخش خارجی و بازار پول.
15-   نوفرستی، محمد؛ (1378)، ریشه‎ی واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، مؤسسه‎ی خدمات فرهنگی رسا.
16-   نیلی، مسعود و همکاران؛ (1387)،  دولت و رشد اقتصادی در ایران، نشر نی.
17-  Arreaza, Adriana and Miguel Darrat (2004), Sources of Macroeconomic Fluctuation in Venezuela, Working Paper 56, Centeral Bank of Venezuela
18-  Beveridge, Stephen and Charles R. Nelson (1981), A New Approach To Decomposition of Economic Time Series in to Permanent and Transitory Components with Particular Attention To Measurement of The Business Cycle, Journal Of Monetary Economics,7.
19-  Blanchard, O. And Quah (1989), The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, American Economic Review, 79.
20-  Blanchard, O.J., Watson, M. W. (1986), Are Business Cycles All Alike? , Gordon, Robert (Ed.), The American Business Cycle: Continuity and Change., University of Chicago Press, Chicago,
21-  Chatterjee, S. (2000), From Cycles to Shocks: Progress in Business-Cycle Theory, Business Review, March/April
22-  Cooley, Thomas A. and Stephen F. Leroy (1985), Atheoretical Macroeconomics: A Critique, Journal of Monetary Economics ,16.
23-  Dibooglu Sel, And Eisa, Aleisa (2004), Oil Price, Trade Shocks and Macroeconomic Fluctuations in Saudi Arabia, Contemporary Economic Policy ,Vol.21, Num.1.
24-  Hodrick, R.J., Prescott, E.C. (1997), Post-War U. S. Business Cycles: A Descriptive Empirical Investigation, Journal Of Money, Credit And Banking ,29.
25-  Karras, Georgios (1994), Source of Business Cycles in Europ:1960 – 1988, European Economic Review,38,
26-  Keating, John W. (2000), Structural Inference With Long-run Recursive Empirical Models, University of Kansas, Department of Economics, Summerfield Hall, Lawrence, KS , 66045
27-  King, Robert G., Charles I. Plosser, James H. Stock and Mark W. Watson (1991), Stochastic Trends and Economic Fluctuations, American Economic Review 81,.
28-  Kydland, F. E. And E.C. Prescott (1990), Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 14(2).
29-  Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott (1982), Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, Vol. 50 (November),. 1345-70
30-  Leijonhufvud, Axel (1992), Keynesian Economics: Past Confusions, Future Prospects, Alessandro Vercelli and Nicola Dimitri (Eds.), Macroeconomics: A Survey of Research Strategies. Oxford: Oxford University Press.
31-  Lutkepohl, Helmut and Hans-Eggert Reimers (1992), Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol 16.
32-  Mehrara, Mohsen and Kamran Niki Oskoui (2007), The Sources of Macroeconomic Fluctuations in Oil Exporting Countries: A Comparative Study, Economic Modelling.
33-  Mellander, E., A. Vrendin, and Warne (1992), Stochastic Trends and Economic Fluctuations in A Small Open Economic, Journal of Applied Econometrics, 7(4).
34-  Nelson, C. R., and C. I. Plosser (1982), Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, Journal of Monetary Economics 10:139-69
35-  Osman, M. Suliman and Ali F. Darrat, Impact of External Price Shocks on the Oil-Based Developing Countries, Journal of Economic Studies, 17,6.
36-  Otman, Alwagdani (2004), Two Essays on the Source of Macroeconomic Fluctuations and Fiscal Sustainability in Oil Based Economies, the Case of Saudi Arbia, Department of Economics, University Of Kansas.
37-  Shapiro, Matthew D. And Mark W. Watson (1988), Sources of Business Cycle Fluctuations, NBER, Macroeconomics Annual, MIT Press, Vol 3.
38-  Sims, Christopher A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48.
39-  Warren M. Persons (1962), Theories of Business Fluctuations, the Quarterly Journal of Economics, Vol. 41, No. 1 .