برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 با وجود مطالعات گسترده در مورد بازار مسکن، بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به سمت تقاضای مسکن بوده و مطالعات محدودی به طرف عرضه مسکن پرداخته‌اند. با این‌ وجود، شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه و چگونگی تأثیرپذیری آن از طرف تقاضا، مخصوصاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، از موضوعات کلیدی این بخش محسوب می‌شود. در این راستا در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی عوامل مؤثر بر عرضه مسکن جدید در ایران، کشش قیمتی عرضه مسکن با توجه به داده‌های استانی برای دوره چهارده سال (1392-1379) برآورد شود. بدین منظور با استفاده از تعادل جزئی بازار مسکن توابع عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از روش اقتصادسنجی معادلات هم‌زمان و داده‌های تابلویی برآورد شده است. با توجه به پویا بودن معادله تقاضا از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای تخمین پارامترها استفاده‌ شده است. نتایج نشان می‌دهند که کشش قیمتی عرضه مسکن در کوتاه‌مدت برابر 25/0 و در میان‌مدت برابر 5/0 است. لذا به دلیل بی‌کشش بودن عرضه مسکن شوک‌های طرف تقاضا منجر به افزایش قیمت شدید در این بخش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Price Elasticity of New Housing Supply in Iran (Provincial study)

نویسندگان [English]

  • Habib Morovat 1
  • Ali Nassiri Aghdam 1
  • Reza Mirhashemi 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 MA in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Despite extensive studies on the housing market, most of these studies are related to housing demand and not on housing supply. However, identifying the factors affecting supply, especially in the short run and medium term, are key issues in this sector. In this regard, this research has been tried to estimate the price elasticity of the supply of housing according to provincial data for the period of 14 years (2000-2013) by studying the factors affecting the supply of new housing in Iran. For this purpose, using partial equilibrium of housing market, housing supply and demand functions are estimated using the simultaneous equation econometric method and panel data. Given the dynamism of the demand equation, the Generalized Moment Method (GMM) has been used to estimate the parameters. The results show that the price elasticity of the supply of housing in the short run is 0.25 and in the medium term is 0.5. Therefore, due to the lack of supply of housing, shocks on demand side will lead to a sharp increase in prices in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Elasticity of Housing Supply
  • Generalized Method of Moments (GMM)
  • System Panel Data
- Ball, M., Meen, G. & C, Nygaard (2010), “Housing supply price elasticities revisited: Evidence from international, national, local and company data. Journal of Housing Economics, 19, 255–268.
- Blackley, D. M. (1999). The long-run elasticity of new housing supply in the United States: Empirical evidence for 1950 to 1994. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 18(1), 25-42.
- Caldera, A., & Johansson, Å. (2013). The price responsiveness of housing supply in OECD countries. Journal of Housing Economics, 22(3), 231-249.
- Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Results of the study of construction activities of the private sector in urban areas, Tehran (In Persian).
- DiPasquale, D. (1999). Why don’t we know more about housing supply? Journal of Real Estate and Financial Economics, 18, 9-23.
- DiPasquale, D., & Wheaton, W. C. (1994). Housing market dynamics and the future of housing prices. Journal of urban economics, 35(1), 1-27.
- Fallis, G., & Smith, L. B. (1985). Price effects of rent control on controlled and uncontrolled rental housing in Toronto: a hedonic index approach. Canadian Journal of Economics, 652-659.
- Follain, J. R. (1979). The price elasticity of the long-run supply of new housing construction. Land Economics, 55(2), 190-199.
- Gholizadeh, A. (2008). The theory of the price of housing in Iran in plain language. Nooreelm, Hamadan (In Persian).
- Green, R. K., Malpezzi, S., & Mayo, S. K. (2005). Metropolitan-specific estimates of the price elasticity of supply of housing, and their sources. American Economic Review, 95(2), 334-339.
- Greene,W.H. (2008). Econometric Analysis. Sixth edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Iran Statistics Center, detailed results of the Population and Housing Census 2001 and 2011 (In Persian).
- Khalili Araghi, M., & Mousavi, S. (1379). Housing supply function in Iran. Journal of Economic Research, 57, 1-29 (In Persian).
- Khosh Akhlagh, R., Farahmand, SH., & Gharakhani, S. (2016). Estimation of Housing Supply Function in Iran (Case Study of Isfahan Province, 1991-2011). Journal of Urban Economics, 1, 55-71 (In Persian).
- Khoubani, A., Heidari, H., & Etesami M. (2015). Investigating Factors Affecting Housing Supply in Iran: Using GMM. International Congress on Management Economy and Business Development 28-29 October 2015, Tabriz , Iran (In Persian).
- Kim, K., Phang, S. Y., & Wachter, S. (2012). Supply elasticity of housing, in Susan J. Smith et al. (eds.) International Encyclopedia of Housing and Home. 7, Elsevier: Oxford, 66-74.
- Malpezzi, S., & Maclennan, D. (2001). The long-run price elasticity of supply of new residential construction in the United States and the United Kingdom. Journal of housing economics, 10(3), 278-306.
- Mehregan, N., & Tartat, M. (2015). Short-term and long-term effects of costs on housing prices in Tehran. Journal of Housing Economics, 50, 45-68 (In Persian).
- Ministry of Roads & Urban Development Islamic Republic of Iran, Department of Statistics and Information.
- Muth, R. (1960). The demand for non-farm housing. In Harberger, A.C. (ed.) The Demand for Durable Goods. Chicago: University of Chicago Press, 27-96.
- Oikarinen, E., Peltola, R., & Valtonen, E. (2015). Regional variation in the elasticity of supply of housing, and its determinants: The case of a small sparsely populated country. Regional Science and Urban Economics, 50, 18-30.
- Poterba, J. M. (1984). Tax subsidies to owner-occupied housing: an asset-market approach. The quarterly journal of economics, 99(4), 729-752.
- Rahdari, M., Lilian, N. (2012). Estimation of Housing Demand Function Using Hedonic Price Model. Case study of Kerman city. Journal of Economics and Modeling, 3(10), 238-257 (In Persian).
- Rahmani, T., Isfahani, P. (2015). An Analysis of the Impact of Supply and Demand Factors on Housing Prices in Iran. Journal of Housing Economics, 55, 11-30 (In Persian).
- Seyed Noorani, S.M, (2013). Estimation of Effective Factors on Housing Supply in Iran: Application of Single-Growth Growth Model by GMM, The Economic Research, 3, 161-175 (In Persian).
- Statistical Center of Iran, Population and Housing Censuses 2001, 2011.
- Stover, M. E. (1986). The price elasticity of the supply of single-family detached urban housing. Journal of Urban Economics, 20(3), 331-340.
- Studenmund, A. H. author. (2016). Using econometrics. Seventh Edition. | Boston: Pearson.
- Topel, R., & Rosen, S. (1988). Housing investment in the United States. Journal of political Economy, 96(4), 718-740.
- Wang, S., Chan, S. H., & Xu, B. (2012). Estimates of the Price Elasticity of New Housing Supply, and Their Determinants: Evidence for China. Journal of Real Estate Research, 34(3), 312-344.
- Wheaton, W., Chervachidze, S., & Nechayev, G. (2014). Error Correction Models of MSA Housing'Supply'Elasticities: Implications for Price Recovery, MIT Deparment of Economics Working Paper No. 14-05.