نویسنده = علی حسین صمدی
بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 143-171

پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار