نویسنده = کامبیز هژبرکیانی
مدل سازی توزیع شرطی سودآوری بانک ها؛ شواهدی از ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 167-200

10.48308/jem.2024.233129.1863

وحید شعبانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ سیدشمس الدین حسینی؛ مرجان دامن کشیده