مدل سازی توزیع شرطی سودآوری بانک ها؛ شواهدی از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

10.48308/jem.2024.233129.1863

چکیده

یکی از مهترین مسائلی که بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی و تأمین کننده منابع بانکی همیشه به دنبال آن بوده اند، سودآوری می باشد. اما سودآوری بانک ها همواره متأثر از عوامل خاص، ساختاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی می باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل داده‌های پنلی به برآورد عوامل سیکلی، ساختاری و خاص مؤثر بر سودآوری 20 بانک و موسسه اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ملت، صادرات، تجارت، گردشگری، کارآفرین، شهر، سینا، سرمایه، سامان، رفاه، رسالت، دی، خاورمیانه، ملل، پست بانک، پاسارگاد، پارسیان، آینده، ایران‌زمین، اقتصادنوین) برای دوره 1401-1388 پرداخته است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که توزیع شرطی سودآوری بانک‌ها تحت تأثیر عوامل سیکلی، ساختاری و خاص بانک‌ها قرار دارد و شوک‌های این عوامل اثرات متفاوت و نامتقارنی بر توزیع شرطی سودآوری دارند و به‌طورکلی نسبت مطالبات غیرجاری (عامل خاص بانکی) بیشترین اثرگذاری را بر توزیع شرطی سودآوری دارد. پس‌ازآن درجه تمرکز (عامل ساختاری) اثر بیشتری بر توزیع شرطی داشته و سپس عوامل سیکلی رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در رتبه آخر اثرگذاری بر توزیع شرطی سودآوری بانک‌های نمونه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Conditional Distribution of Profitability at Banks: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • vahid shabani 1
  • Kambiz Hojabr Kiani 2
  • Seyed Shamsedin Hosseini 3
  • marjan damankeshideh 4
1 PhD Student/Candidate in Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (corresponding author)
3 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Profitability has always been a major goal of banks operating as businesses and suppliers of banking resources. However, their probability is constantly affected by specific and structural factors as well as periods of prosperity and recession. Accordingly, the panel data quantile regression method was employed in this paper to estimate cyclic, structural, and specific factors affecting profitability at 20 banks and credit institutes listed in the Tehran Stock Exchange (i.e., Bank Mellat, Bank Saderat Iran, Tejarat Bank, Tourism Bank, Karafarin Bank, Shahr Bank, Sina Bank, Sarmayeh Bank, Saman Bank, Refah Bank, Resalat Bank, Bank Day, Middle East Bank, Melal Bank, Post Bank of Iran, Pasargad Bank, Parsian Bank, Ayandeh Bank, Iran Zamin Bank, and Eghtesad Novin Bank) during 2009–2022. The results indicated that the conditional distribution of profitability was affected by cyclic, structural, and specific factors at banks. In fact, the shocks of these factors had symmetric and asymmetric effects on the conditional distribution of profitability. Generally, the ratio of noncurrent liabilities (i.e., a specific banking factor) had the greatest effect on the conditional distribution of profitability at the TSE-listed banks. The second most effective factor was the centralization degree (i.e., a structural factor), whereas liquidity growth and economic growth were the cyclic factors classified as the third and fourth most effective factors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bank profitability
  • conditional distribution
  • economic cycles
  • structural factors