دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، شهریور 1402، صفحه 1-200 
نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان‌روا در جهانی‌شدن اقتصاد

صفحه 135-166

10.48308/jem.2024.233461.1869

اسماعیل حافظی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری؛ سید شمس‌الدین حسینی


مدل سازی توزیع شرطی سودآوری بانک ها؛ شواهدی از ایران

صفحه 167-200

10.48308/jem.2024.233129.1863

وحید شعبانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ سیدشمس الدین حسینی؛ مرجان دامن کشیده