دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، خرداد 1402، صفحه 1-219