تأثیر معاهدات بین‌المللی بر موقعیت ایران در شبکه تجارت محصولات فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری اقتصاد بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.29252/jem.2023.233073.1861

چکیده

امروزه تجارت محصولات فناورانه به یک نیروی محوری در شکل دادن به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با پیشرفت‌های سریع در فناوری و افزایش پیوستگی، تجارت محصولات فناورانه در طول سال‌ها به طور تصاعدی گسترش یافته است. در این مقاله با استفاده از نظریه شبکه، ابتدا موقعیت ساختاری ایران در صادرات و واردات محصولات فناورانه در شبکه تجارت بین‌الملل براساس داده‌های سال 2019 بررسی و سپس بازارهای اصلی عرضه و متقاضیان عمده این محصولات در شبکه تجارت این کالاها معرفی شد. در پایان، تأثیر کشورهای منتخب عضو معاهدات بین‌المللی (مسیرها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی) بر موقعیت ایران در شبکه تجارت محصولات فناورانه مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد برقراری ارتباط و یا تقویت واردات از کشورهای آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا، اقیانوسیه و کشورهای اروپایی موقعیت ساختاری ایران در شبکه تجاری را بهبود می‌بخشد. در بخش صادرات، کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه به عنوان مقاصد پیشنهادی برای صادرات محصولات فناورانه هستند. به علاوه از دیدگاه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، کشورهای امارات متحده عربی، عمان، قطر و ترکیه در حوزه خاورمیانه و کشورهای آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، سنگاپور، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، هند، هلند و هنگ‌کنگ در سایر نقاط جهان برای ایران در تجارت محصولات فناورانه مناسب تلقی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Treaties on Iran's Position in Technological Products Trade Network

نویسندگان [English]

  • Najmeh Sajedianfard 1
  • Zahra Dehghan Shabani 2
1 Postdoctoral Researcher in Economics, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today, the trade of technological products has become a pivotal force in shaping the global economy. With rapid advancements in technology and increasing interconnectedness, the trade of technological products has expanded exponentially over the years. This article examines the structural position of Iran in the export and import trade network of high-tech products in 2019 using network theory approach. Also, this paper assesses important suppliers and demanders of high-tech products in the high-tech trade networks. Finally, this manuscript evaluates the effect of recommended countries which are members of international treaties in Iran in high-tech products with an international political economy approach. The results show that creating or strengthening import links from East Asian, Southeast Asian, Oceania, and European countries can enhance Iran's structural position in the high-tech products trade network. Besides, in the export sector, the East Asian and Oceania countries are suggested destinations for the export of technological products. In addition, from the point of view of international political economy, the United Arab Emirates, Oman, Qatar and Turkey in the Middle East and Germany, Italy, China, Japan, Singapore, France, South Korea, Malaysia, India, the Netherlands and Hong Kong in other parts of the world are considered suitable for Iran in the trade of technological products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Tech Products
  • International Political Economy
  • International Trade
  • Trade in Non-Oil Products
  • Network Theory
- Abedin, J. (2012). Iranian trade potentials with Islamic south-west Asian countries in high-tech goods: Strategic policies. Iranian Journal of Trade Studies16(61), 135-166 (In Persian).
- Barabási, A. L. (2016). Network science. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Brawley, M. (2020). The Politics of Trade in an Open Economy: Domestic Competition over Policy. In the Routledge Handbook to Global Political Economy: Conversations and Inquiries (pp. 146-173). Routledge, New York and London.
- Carkoglu, A., Eder, M., & Kirisci, K. (2005). The political economy of regional cooperation in the Middle East. Routledge, London and New York.
- Carrasco, C. A., & Tovar-García, E. D. (2021). Trade and growth in developing countries: the role of export composition, import composition and export diversification. Economic Change and Restructuring, 54, 919-941.
- Chakrabarti, A. S. (2018). Dispersion in macroeconomic volatility between the core and periphery of the international trade network. Journal of Economic Dynamics & Control, 88, 31-50.
- Daunton, M. (2018). International Political Economy. In the Palgrave Handbook of Political Economy (pp. 605-655). Palgrave Macmillan, London.
- Dehghani Poudeh, H., Cheshmberah, M., Torabi, H., Karimi Gavareshki, M. H., & Hosnavi, R. (2018). Determining the Dimensions and Components of the Outsourcing the Development of High-Tech Products (Case Study: The Projects of Iranian Aviation Industries Organization). Journal of Improvement Management, 12(2), 27-58. (In Persian)
- Dutt, N. (2012). The International Monetary Fund. In Handbook on International Political Economy (pp. 195-210). World Scientific, New Jersey and London.
- Farhang, M. (2007). Dictionary of Economics: English-Persian‌. Tehran, Iran: Asim Publication (In Persian).
- Ghanbarloo, A. (2014). Foundations and Conceptual Framework of International Political Economy. Contemporary Political Studies, 5(12), 87-110 (In Persian).
- Gil, P. M., Afonso, O., & Brito, P. (2019). Economic growth, the high-tech sector, and the high skilled: Theory and quantitative implications. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 89-105.
- Holmes, L. (2012). Corruption and financial crises. In Handbook on International Political Economy (pp. 211-228). World Scientific, New Jersey and London.
- Jackson, M. O. (2010). Social and economic networks. Princeton and Oxford, United States of America and United Kingdom: Princeton university press.
- Jolliffe, I. T. (2002). Principal component analysis. New York, United States of America: Springer.
- Joshi, S., & Mahmud, A. S. (2018). Unilateral and multilateral sanctions: A network approach. Journal of Economic Behavior & Organization145, 52-65.
- Juego, B. (2020). IPE Scholarship about Southeast Asia: Theories of Development and State-Market-Society Relations. The Routledge Handbook to Global Political Economy: Conversations and Inquiries (pp. 488-510). Routledge, New York and London.
- Kabandula, A. (2020). The International Political Economy of Human Security in Africa. In the Routledge Handbook to Global Political Economy (pp. 548-568). Routledge, New York and London.
- Kim, S. Y. (2020). East Asia’s Developmental States in Evolution: The Challenge of Sustaining National Competitiveness at the Technological Frontier. In the Routledge Handbook to Global Political Economy (pp. 511-527). Routledge, New York and London.
- Kutlay, M., & Karaoğuz, H. E. (2020). Regionalism in the Middle East: Turkish case in perspective. In the Routledge Handbook to Global Political Economy (pp. 569-580). Routledge, New York and London.
- Mehregan, N., Dehghanpur, M. R., & Dehmoobed, B. (2011). Factors that Effect on Hi-Tech Industries Export. Journal of Science and Technology Policy3(4), 69-83 (In Persian).
- Mohaddes, F. (2010). Principal Component and Factor Analysis Case Study: Assets Price Evaluation and Inflation Impacts. Economic Research and Policy Department Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 41, 1-56 (In Persian).
- Newman, M. E. J. (2010). Networks: An introduction. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Nourouzpour, N., Ebrahimi, A., Valibeigi, H., & Didehkhani, H. (2021). Formulating a Model for Export Development of Iran’s High-Tech Industries. Iranian Journal of Trade Studies26(101), 193-228 (In Persian).
- OECD. (2011). Rev, O. I. (3) Technology intensity definition. Classification of Manufacturing Industries into Categories Based on R&D Intensities.
- Sajedianfard, N., Hadian, E., Samadi, A. H., & Dehghan Shabani, Z. (2019). Investigating the Effect of International Sanctions on Iran's Trade Structure: A Network Theory Approach. Journal of Economics and Modeling10(3), 1-28 (In Persian).
- Sajedianfard, N., & Hadian, E. (2021). Appropriate Trading Partners for Iran in Importing Machinery and Transport Equipment: A Network Theory Approach. Journal of Economics and Modeling11(4), 27-56 (In Persian).
- Sajedianfard, N. (2020). Appropriate Trading Partners for Iran: A Network Theory Approach. PhD Dissertation. Shiraz University (In Persian).
- Serrano, M. A., & Boguñá, M. (2003). Topology of the world trade web. Physical Review E, 68(1), 015101.
- Shirazi, H., Azarbaiejani, K., & Sameti, M. (2015). Study of Iran’s Position in the world trade: A network approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)50(4), 881-902 (In Persian).
- Sinha, A. (2020). Building an Interdependence Framework for the IPE of a Rising India. In the Routledge Handbook to Global Political Economy: Conversations and Inquiries (pp. 528-547). Routledge, New York and London.
- Stanley, L. (2020). The IPE of Development Finance in Latin America. In the Routledge Handbook to Global Political Economy (pp. 581-599). Routledge, New York and London.
- Taneja, P. (2012). The Rise of China and India. In Handbook on International Political Economy (pp. 73-88). World Scientific, New Jersey and London.
- Usman, M. (2017). Impacto das exportações de alta tecnologia no crescimento econômico: evidências empíricas do Paquistão. Journal on Innovation and Sustainability RISUS, 8(1), 91-105.
- Valibeigi, H. (2009). Incentive policies for the development of exports of high-tech industries in selected countries. Commercial Surveys, ‌37(7), 26-9 (In Persian).
- Valibeigi, H., & Rezaei, M. (2014). The Effective Factors in High-Tech Exports. Iranian Journal of Trade Studies18(72), 61-82 (In Persian).
- Xing, L., & Shengjun, Z. (2020). The International Political Economy of the Rise of China and Emerging Powers: Traditional Perspectives and Beyond. In the Routledge Handbook to Global Political Economy: Conversations and Inquiries (pp. 74-91). Routledge, New York and London.