اثر توسعه‌ی اعتبارات بر تنوع فعالیت‌های صنعتی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 مربی و عضو هیات علمی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.48308/jem.2024.233675.1876

چکیده

یکی از شرایط مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، وجود سیستم مالی کارا در جهت تجمیع منابع مالی از واحدهای دارای مازاد و هدایت آن به سمت بخش‌های دارای ارزش افزوده بالاتر از قبیل صنعت است. با توجه به اهمیت ساختار متنوع صنعت برای بهره‌گیری از حداکثر ارتباط درون صنعتی، پژوهش حاضر بر آن است تا اثر توسعه اعتبارات را بر تنوع صنعتی در دوره زمانی 1398-1388 به تفکیک استان‌ها مورد بررسی قرار دهد. برآورد تنوع صنعتی با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن نشان می‌دهد که استان تهران دارای بیشترین تنوع صنعتی معادل با 91/0 است و استان بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی معادل با 2/0 است. نتایج برآوردها با استفاده از رهیافت داده‌های پانل به روش GLS نشان می‌دهد که توسعه اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری بر تنوع صنعتی دارد، اما اندازه دولت و رشد اقتصادی باعث افزایش تمرکز صنعتی شده است و در نهایت صنعتی شدن به دلیل وجود ارتباطات درون بخشی نقش مهمی را در تنوع صنعتی دارد. بنابراین تمرکز دولت در بهبود زیربناها با توجه به مزیت صنعتی در استان‌های ایران و تخصیص اعتبارات بر توسعه انواع بخش‌های صنعتی و حمایت‌های محدود از بخش‌های صنعتی نوزاد مهمترین سیاست‌ها برای بهبود در تنوع صنعتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of credit development on the diversity of industrial activities in the provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Amiri 1
  • mohammad nasr esfahani 2
  • sara moomivand 3
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics and Islamic Banking, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Instructor and member of the academic faculty of economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Master of Economics, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important conditions for achieving higher economic growth is the existence of an efficient financial system in order to gather financial resources from surplus units and direct them to sectors with higher added value such as industry. Considering the importance of the diverse structure of the industry in order to benefit from the maximum intra-industry communication, this study aims to investigate the effect of credit development on industrial diversity over 2009-2019 at province level. Estimation of industrial diversity using Herfindahl-Hirschman index shows that Tehran province has the highest industrial diversity equal to 0.91 and Bushehr province has the lowest industrial diversity equal to 0.2. The results of estimations using the GLS method of panel data show that credit development has a positive and significant effect on industrial diversity, but the size of the government and economic growth have increased industrial concentration, and finally industrialization plays an important role due to intra-sector connections in industrial diversity. Therefore, the government's focus on infrastructure improvement considering the industrial advantage in Iran's provinces and the allocation of credits for the development of various industrial sectors and limited support for infant industrial sectors are the most important policies to improve industrial diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industry diversity
  • size of the government
  • Credit
  • GLS Method