تحلیل اثرات فراگیری مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران؛ کاربردی از روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ,واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده اقتصاد ومدیریت ،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران - ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی/دانشکده اقتصاد

4 دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.48308/jem.2024.233494.1871

چکیده

طی سال‌های اخیر، موضوع فراگیری مالی به‌صورت روزافزونی موردتوجه قرارگرفته و به‌عنوان یک مسئله مهم اقتصادی-اجتماعی در دستور کار سیاستی بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مطرح شده است. افزایش توجه به این موضوع بیشتر به دلیل درک بهتر از اهمیت و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و نقش کلیدی آن در کاهش فقر و توسعه فراگیر و پایدار جوامع می‌باشد. لذا در این مقاله به بررسی اثرات فراگیری مالی بر فقرو نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نابرابری درآمدی و فقر نشان می‌دهد، فراگیری مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب باعث افزایش و کاهش ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) و سرشمار فقر (شاخص فقر) شده است. به گونه‌ای که در بلندمدت با افزایش شاخص فراگیری مالی، ضریب جینی به اندازه 91/4 واحد و فقر به اندازه 20/0 واحد کاهش داشته‌اند. همچنین می‌توان استدلال کرد که وجود بازار مالی قوی با ریسک کمتر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را ترغیب می‌کند. این فرایند علاوه بر بهبود تولید و اشتغال، باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش فقر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of financial inclusion on poverty and income inequality in Iran: An application of panel vector autoregression method with distribution intervals

نویسندگان [English]

  • Tahmoures Elyasi Baktiari 1
  • abbas memarnejad 2
  • farhad dejpasand 3
  • Farhad Ghaffari 4
1 Science and Research Branch of Azad Islamic university -Economic and Management Faculty-Tehran-Iran
2 member faculity of economic department - managment and economic college - science and reaserch branch - islamic azad university
3 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Economics, Department of Management and Economic, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the issue of financial inclusion has been increasingly noticed and has been raised as an important socio-economic issue in the political agenda of many governments and international institutions. Increasing attention to this issue is due to a better understanding of its importance and place in economic development and its key role in poverty reduction and inclusive and sustainable development of societies. Therefore, in this study, the effects of financial inclusion on the poor and income inequality in 30 provinces of the country during the period of 2006-2020 have been investigated using the vector autoregression method with distribution breaks, fully modified ordinary least squares and vector error correction. The results of the estimation of the income inequality and poverty model show that financial inclusion in the long and short term has caused a decrease and an increase in the Gini coefficient (income inequality index) and the poverty census (poverty index), respectively. In such a way that in the long term, with the increase in the financial inclusion index, the Gini coefficient has decreased by 4.91 units and poverty by 0.20 units. It can be argued that the existence of a strong financial market with less risk encourages more investments. In addition to improving production and employment, this process improves income distribution and reduces poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income inequality
  • panel vector autoregression method with distribution intervals
  • poverty
  • financial inclusion