ارتباط بین تورم و عدم قطعیت تورمی در اقتصاد ایران ( رویکرد رگرسیون ناپارامتری و گسترش اخلال محدود شده GARCH)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.48308/jem.2024.232380.1848

چکیده

رابطه بین تورم و عدم قطعیت تورمی یکی از روابط مهم تجربی در اقتصادکلان است. برخی دیدگاه‌ها بیانگر آن است که افزایش تورم از طریق تأثیر بر عدم قطعیت تورمی، هزینه‌های واقعی ایجاد می‌کند. دیدگاهی دیگر افزایش عدم قطعیت تورمی را مقدم بر افزایش تورم می‌داند. آشکار شدن جهت علی این رابطه، راهبرد بهینه بانک‌های مرکزی را در اجرای سیاست‌های پولی مشخص خواهد کرد. در این پژوهش، به منظور محاسبه عدم قطعیت تورمی ابتدا با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوفی با سه رژیم خطاهای پیش‌بینی آتی تورم محاسبه می‌شود و سپس با استفاده از روش BIP-GARCH واریانس شرطی تورم به عنوان پراکسی از عدم قطعیت تورمی استخراج می‌شود. در نهایت، با استفاده از آزمون علیت گرنجری فرضیه‌های مختلف در مورد رابطه بین تورم و عدم قطعیت تورمی بررسی و با روش رگرسیون ناپارامتری بر علامت این رابطه در بازه‌های مختلف تورمی تمرکز می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان دهنده آن است که عدم قطعیت تورمی در طول دوره‌های پر تلاطم سیاسی افزایش می‌یابد و به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی است. عدم پالایش خطاهای پیش‌بینی پرت ناشی از شوک‌های بزرگ و موقت منجر به انتخاب مدل IGARCH(1,1) خواهد شد که به معنای نامحدود بودن اثر شوک‌ها بر عدم قطعیت تورمی در طول زمان است. همچنین، تخمین ناپارامتری بین تورم و عدم قطعیت تورمی نشان دهنده وابستگی این رابطه به بازه‌ای است که تورم در آن قرار می‌گیرد. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده آن است که افزایش عدم قطعیت تورمی به شکل غیرخطی بر تورم آتی اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran's Economy (Nonparametric Regression Approach and Bounded Innovation Propagation GARCH)

نویسندگان [English]

  • Moslem Nilchi 1
  • Mohammadmehdi Momenzade 2
  • Ali Farhadian 3
1 Ph.D. in Financial Engineering, Yazd Universtity, Yazd, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Department of Management, Kashan University, Kashan , Iran
چکیده [English]

The relation between inflation and inflation uncertainty is one of the most important empirical relationships in macroeconomics. Some views suggest that the rise in inflation creates real costs through the impact on inflation uncertainty. Another point of view considers the increase in inflationary uncertainty as a priority to the increase in inflation. Becoming the causal direction of this relationship will determine the optimal strategy of central banks in the implementation of monetary policies. In this paper, first, using the MS model with three regimes, future inflation forecast errors are calculated, and then, using the BIP-GARCH method, the conditional variance of inflation is extracted as a proxy of inflation uncertainty. Finally, by using Granger causality test, various hypotheses on the relationship between inflation and inflation uncertainty are investigated, and with the nonparametric regression method, this relationship is inflated in different intervals. The findings indicate that inflation uncertainty increases during periods of political turmoil and is strongly influenced by currency fluctuations. The refinement of outlier forecast errors caused by large and temporary shocks will be the choice of the IGARCH(1,1) model, which means that the effect of shocks is unlimited for inflation uncertainty over time. Also, the non-parametric estimation between inflation and inflation uncertainty shows the dependence of this relationship in which it is placed. In addition, the results show that inflation uncertainty affects future inflation in a non-linear way. As a result, the central bank can control the inflation rate by reducing the uncertainty of monetary policy by correcting inflationary expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • inflation uncertainty
  • Markovian regime Switching
  • Granger causality
  • nonparametric regression