کلیدواژه‌ها = تحریم
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 65-91

10.29252/jem.2021.224107.1669

مهدی فاضل نجف آبادی؛ کریم آذربایجانی؛ مصطفی عمادزاده


بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-59

10.29252/jem.2021.219939.1560

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی بیشک