کلیدواژه‌ها = GMM
تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 185-209

10.29252/ecoj.10.2.185

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید کردبچه؛ پروانه حاجی عزیزی


بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-115

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 150-168

علی امامی؛ ناصر سیف اللهی؛ حمید اماده؛ عاطفه تکلیف