بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

3 کارشناس‌ارشد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

در ادبیات اقتصادی، نظریه­های تمرکززدایی مالی به عنوان ابزاری جهت افزایش کارایی و بهره­وری بخش عمومی و گسترش رشد و توسعه متوازن منطقه­ای مورد توجه قرار گرفته است. این افزایش کارایی و رشد منطقه­ای می­تواند منجر به جذب سرمایه­گذاری­های خصوصی در دولت­های محلی شده و زمینه را برای توسعه­ای درون­زا و پایدار در مناطق محلی فراهم کند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکززدایی درآمدی و هزینه­ای بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی استان­های ایران طی دوره زمانی 1395-1384 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از تأیید رابطه غیرخطی بین شاخص­های تمرکززدایی مالی و سرمایه­گذاری خصوصی است. به طوری که این رابطه برای تمرکززدایی درآمدی به صورت U شکل (به دلیل توزیع نابرابر منابع درآمدی و رشد نامتوازن در برخی استان­ها) و برای تمرکززدایی هزینه­ای به صورت U معکوس (به دلیل کاهش منفعت نهایی حاصل از مخارج زیرساخت­های عمومی) است. علاوه بر این، رابطه­ی متغیرهای نرخ تورم، تولید واقعی هر کارگر، نرخ شهرنشینی و مخارج تحقیق و توسعه با سرمایه­گذاری خصوصی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Fiscal Decentralization on Attracting Private Investment in Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Azad Khanzadi 1
  • Maryam Heidarian 2
  • Sara Moradi 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
2 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
3 MA in Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

In the economic literature, financial decentralization theories have been considered as a tool for increasing efficiency and productivity of public sector and promoting balanced regional growth and development. This increase in regional efficiency and growth could lead to attraction of private investment and provide a ground for endogenous and sustainable development in local areas. Therefore, the main objective of this study is to investigate the effect of revenue and expenditure decentralization on private sector investment in Iran Provinces during 2005-2016 using Generalized Method of Moments method. The results confirm the nonlinear relation between indicators of financial decentralization and private investment. This relationship for revenue decentralization is U-shaped (due to inequality distribution of income sources and unbalanced growth in some provinces), and for expenditure decentralization is inverted-U shaped (due to reduction in final benefit from public infrastructure expenditures). In addition, relationship between inflation, real production of each worker, urbanization rate, and research and development expenditures with private investment are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue Decentralization
  • Spending Decentralization
  • Private Investment
  • GMM
  • Provinces of Iran
- Abasi, A., Rastgarnia, F., and Hosino, M. (2015). The Study of the Effect of Financial Decentralization on the Size of Government and Economic Growth of Provinces. Quarterly program and budget, 20(2), 3-19 (In Persian).
- Akai, N., Nishimura, Y. & Sakata, M. (2007). Complementarily, Fiscal Decentralization and Economic Growth. Economics of Governance, 8(4), 339-362.
- Brennan, G. & Buchanan, J. (1980). The Power to Tax Analytical Foundation of a Fiscal Constitution. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Mello, L. (2004). Can Fiscal Decentralization Strengthen Social Capital? Public Finance Review, 3– 35.
- Estache, A. & Sarbajit, Sh. (1995). Does Decentralization Increase Spending on Public Infrastructure? World Bank Policy Research Working Paper.
- Farzinvash, A. & Ghafarifard, M. (2006). The Effect of Financial Decentralization on Economic Growth and Stability in Iran. Journal of Economic Research, 77, 1-26 (In Persian).
- Ghafarifard, M., Sadeghi Shdani, M., Komijani, A., & Zahedivafa, M. H. (2014). The Effect of Financial Dependence on Economic Growth in Different Regions of Iran (A Space Econometric Approach). Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 22(71), 125-142 (In Persian).
- Haji, Gh. A., & Asghari, M. (2011). The Effect of Private and Public Investment on Economic Growth. Quarterly Journal of Applied Economics, 2(5), 99-121 (In Persian).
- He, Q., & Sun, M., (2014). Does Fiscal Decentralization Promote the Inflow of FDI in China? Economic Modelling, 43, 361–371.
- Jin, Hua Y. (2009). A Comparative Study of Fiscal Decentralization in China and India. Economics Dissertation, Atlanta: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Kazemi, A., & Arabi, Z., (2006). The Effect of Public Expenditure on Private Investment in Iran during the Period of 1962-2010. Applied Economic Studies of Iran, 3(9), 223-245 (In Persian).
- Kim, T, & Nguyen, H. N. (2012). The Effect of Public Spending on Private Investment: Evidence from Census-Shock. University of Illinois at Urbana Champaign.
- Lin, J. & Liu, Z. (2000), Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change, 49(1), 1-22.
- Mehnatfar, Y., (2015). Investigating the Effect of Government Expenditures on Private Investment in Iran. Quarterly Journal of Economic Applied Theory, 2(1), 143-162 (In Persian).
- Moelami, M., & Sameti, M., (2007). Feasibility Study of Formation of Local Governments in Iran and its Effect on Economic Growth. Isfahan University, Faculty of Administrative and Economic Sciences (In Persian).
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46(2), 237-243.
- Rodriguez- Pose, A. & Ezcurra, R. (2010). Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from OECD Countries. Working Paper Series in Economics and Social Sciences.
- Rondinelli. D. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. International Review of Administrative Science, 47(2), 133 – 145.
- Sadeghi Shdani, M., Komijani, A., Zahedivafa, M. H., & Ghafarifard, M. (2012). The Effect of Financial Dependence on the Growth and Distribution of Income in Different Regions of Iran. Journal of Economic Research (Islamic-Iranian Approach), 12(47), 97-122 (In Persian).
- Sameti, M., Frahmand, Sh., & Mosavei, M., (2014). Analysis of Effects of Financial Decentralization on Growth Interrelationship and Fair Distribution of Financial Resources in Iran Provinces. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 14(3), 1-22 (In Persian).
- Sameti, M., Ranani, M., & Moelami, M., (2007). Decentralization and Benefits of Formation Local Governments in terms of Increasing Efficiency. Journal of Economic Research, 78, 123-151 (In Persian).
- Shah, A. & Thampson, T. (2004). Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Closures. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3353.
- Sineviciene, L. & Railiene, G., (2015). The Nexus between Government Size, Tax Burden and Private Investment. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 213, 485 – 490.
- Snyder, T. C. (2011). Do Federal Budget Deficits Because Crowding out? Research in Business and Economics Journal, 4, 1-15.
- Thieben, U. (2000). Fiscal Federalism in Western European and Selected Other Countries: Centralization or Decentralization? What is better for Economic Growth. Working Paper, Available at: www.diw.de, 1- 42.
- Thornton, J. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. Journal of Urban Economics, 61, 64- 70.
- Wang, Y. (2013). Fiscal Decentralization, Endogenous Policies, and Foreign Direct Investment: Theory and Evidence from China and India. Journal of Development Economics, 103, 107–123.
- Zhang, H., & Chen, X., (2007). Fiscal Competition and the Structure of Local Public Expenditure in China. Frontiers of  Economics in China, 2(2), 237–249.
- Zhang, T. and Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221-240.