دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، خرداد 1397، صفحه 1-171 
تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران

صفحه 55-87

صاحبه محمدیان منصور؛ محمد جعفری؛ نادر مهرگان