دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1397، صفحه 1-183 
تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی

صفحه 155-183

سید عقیل حسینی؛ محمد واعظ برزانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ افشین پرورده