دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1397، صفحه 1-185 
الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل‌های تداخلی

صفحه 91-129

سمیه رشیدیان؛ امراله امینی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علی صفدری