دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1397، صفحه 1-175 
راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری

صفحه 121-146

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان