خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک‌های پولی کوچک و بزرگ (با لحاظ جهت شوک) بر تولید، با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به‌کارگیری رهیافت آزمون کرانه‌ها، الگوی چرخشی مارکوف و الگوی خود­رگرسیون با وقفه‌های توزیعی است و نظریه کینزین‌های جدید مبنی بر نامتقارن بودن تأثیر شوک‌ها بر تولید مورد آزمون قرار گرفت. از این‌‌رو با بسط یک معادله مارکوف برای رشد نقدینگی، شوک‌های مثبت و منفی، کوچک و بزرگ برای اقتصاد ایران استخراج شدند، سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی بر تولید پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت شوک‌های­ پولی کوچک و بزرگ (مثبت یا منفی) در اثرگذاری بر تولید ناتوان هستند که این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است. اما در کوتاه‌مدت شوک‌های پولی تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند به نحوی که شوک‌های منفی در اثرگذاری بر شوک‌های مثبت قوی­تر عمل می‌کنند و با لحاظ اندازه شوک‌ها، تأثیر شوک‌های منفی کوچک و شوک‌های منفی بزرگ به ترتیب بیشتر از تأثیر شوک‌های مثبت کوچک و شوک‌های مثبت بزرگ است. از سویی عدم تقارن بین شوک‌های کوچک و بزرگ پولی وجود دارد، زیرا شوک‌های کوچک مثبت و منفی به ترتیب نسیت به شوک‌های بزرگ مثبت و منفی، بیشتر تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutrality of Money and Asymmetry in Monetary Shocks in the Iranian Economy, Considering the Size and Direction of Shocks

نویسندگان [English]

  • Tirdad Ahmadi 1
  • Ahmad Ezzati Shourgholi 2
  • parisa sahraiee 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch, (Corresponding Author)
2 PhD Student in International Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
3 MA in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

The goal of this study is analyzing the effects of the positive and negative monetary shocks on production. Therefore, by using the seasonal data during 1990-2017, and the bounds tests, Markov’s switching model, and autoregressive models with distributive lags to test the new Keynesian theory about the asymmetric effect of shocks on production. Thus, by extending a Markov equation for growth of liquidity, positive, negative, big and small shocks were extracted. Then, using an ARDL model, the effects of small and big shocks on economic growth were analyzed. The results have shown that in the long run, both Small and Large monetary shocks (whether Positive or negative) are incapable of affecting production. This means that money is neutral in the long run. But in the short run, monetary shocks affect the production, where, the impact of negative shocks is far greater than the effect of positive shocks. With considering the size of shocks, the effect of small negative shocks and large negative shocks is more than the effect of small positive shocks and large positive shocks. On the other hand, there is an asymmetry between small and big money shocks, because small positive and negative shocks have greater effects than big positive and negative shocks on production, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Shocks
  • Small Shocks
  • Asymmetry
  • New Keynesian
- Akerlof, G.A. & Yellen, J.L. (1985). A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia. The Quarterly Journal of Economics, 100, 823-838.
- Aragon, E. K. & Portugal, M. S.(2009). Asymmetric Effects of Monetary Policy in Brazil, Estudos Economicos, 9(2), 277-300.
- Asgharpur, H. (2004). Asymmetric Effects of Monetary Shocks on Prices and Production in Iran, PhD Dissertation. University of Tarbiat Modares (In Persian).
- Asgharpur, H., Fallahi, F. & Talischi, E. (2012). The Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Price in Business Cycle of Iran Using Markov-Switching Approach. Journal of economics and modelling, 2(7-8), 183-222 (In Persian).
- Ball, L. & Romer, D. (1989). Are Prices Too Sticky? The Quarterly Journal of Economics, 104(3), 507-524.
- Ball, L. & Mankiw, N. G.(1994). Asymmetric Price Adjustment and Economic Fluctuations, The Economic Journal, 104(423), 247-261.
- Ball, L. & Romer, D. (1990). Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money. Review of Economic Studies, 57(2), 183-203.
- Blanchard, O. J. & Kiyotaki, N. (1987). Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand. The American Economic Review, 4(77), 647-666.
- Caballero, R J. & Engel, M. (1992). Microeconomic Price Rigidities and Aggregate Price Dynamics, NBER Working Paper, No, 4162.
- Gogas, P., Pragidis, I., & Tabak, B. M. (2018). Asymmetric Effects of Monetary Policy in the US and Brazil. The Journal of Economic Asymmetries, 18, 32-44 (In Persian).
- Hozhabr-Kiani, K. & Abtahi,Y. (2008). Testing the New Keynesian Views about the Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production in the Economy of Iran Using Markov Regime Switching Models. Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 123-144 (In Persian).
- Khodavaisi, H & Ezzati Shourgholi, A. (2014). Examining Monetary Neutrality in Short-run and Long-run Considering Monetary Shocks in the Economy of Iran: Applying Bounds Testing Approach. Financial Monetary Economics, 23(11), 46-82 (In Persian).
- Mankiw, N. G. (1985). Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly. The Quarterly Journal of Economics, 100(2), 529-537.
- Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
- Ravn, M.O. & Sola, M. (2004). Asymmetric Effects of Monetary Policy in the United States. Review of Federal Reserve Bank of ST. Louis, 86(5), 41-58.
- Sahabi B, Asgharpur, H. & Qorbani, S. (2017). The Monetary Shocks' Asymmetry within Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. The Economic Research, 17 (2), 73-100 (In Persian).
- Ülke, V., & Berument, M. H. (2016). Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Economic Performance: Empirical Evidence from Turkey. Applied Economics Letters, 23(5), 353-360.
- Weise, C.(1999). The Asymmetric Effects of Monetary Policy: A Nonlinear Vector Auto-Regression Approach. Journal of Money, Credit andBanking, 1(31), 85–108.
- Zakir, N & Malik, W. S. (2013). Are the Effects of Monetary Policy on Output Asymmetric in Pakistan? Economic Modelling, 32, 1-9.