ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، ساختار زمانی نرخ بهره می‌تواند به عنوان سازوکار انتقال سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید، تورم و پول و بازده اوراق بهادار ایفای نقش کند، می‌پردازد. از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بازدهی اوراق بهادار زاگالیا (2009)، به‌گونه‌ای که نرخ‌های بهره بلندمدت یک بخش جدایی ناپذیر مکانیسم انتقال پولی است، استفاده شده است. الگو با شیوه بیزین برای داده‌های ایران طی بازه زمانی 1395:4-1370:1 تخمین زده می‌شود. نتایج به دست آمده از مقایسه گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی شده با گشتاورهای داده‌های دنیای واقعی به خوبی مطابقت دارد، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تغییرات در محصول بوسیله شوک‌های تکنولوژی، عرضه اوراق بهادار و سیاست پولی توضیح داده می‌شود، مانده پول حقیقی بوسیله شوک‌های سیاست پولی، تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار توضیح داده می‌شود. همچنین شوک‌های عرضه اوراق بهادار، سیاست پولی و تقاضای پول عوامل اصلی پویایی ساختار زمانی در بلندمدت هستند. تحلیل پاسخ‌های آنی الگو نشان داد که علاوه بر شوک سیاست پولی، همچنین تغییرات برونزا در تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار می‌تواند جابجایی‌ها در نرخ‌های بهره بلندمدت را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Monetary Policy Transmission Mechanism in the Framework of the Term Structure of Interest Rate in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Amir Mohsen Khozeimeh 1
  • Abbas Aminifard 2
  • Hashem Zare 3
  • Mehrzad Ebrahimi 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University branch of Shiraz, Shiraz, Iran.
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University branch of Shiraz, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University branch of Shiraz, Shiraz, Iran.
4 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University branch of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This paper study the effectiveness of the monetary policy with respect to the time structure of interest rates, which could play a role in the monetary policy transmission mechanism, on economic variables including production, inflation, money and bond yields. To do this, we used the Dynamic Stochastic General Equilibrium model of bond yields Zagaglia (2009), where long-term interest rates are an integral part of the monetary transmission mechanism. The model is estimated with the Bayesian method on Iran’s data for the period of 1991-2 to 2017-1. To evaluate the accuracy of this model, simulated data moments were compared with real data moments. Analyzing the Variance Decomposition shows that changes in the product are explained by technology shock, bond supply shock, and monetary policy shock. Analyzing the Impulse Responses of the model shows that the monetary policy shock, as well as changes in the money demand and bonds supply, could explain the movements in long-term interest rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayesian Estimation
  • General Equilibrium
  • Monetary Policy
  • Term Structure of Interest Rate
  • Yield Curve
-Akbari, M. & Sharifzade M.J. (2017).  Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach. Journal of Economics and Modelling, 8(29), 1-39 (In Persian).
-Andrés, J.J., López-Salido, D. & Nelson, E. (2004). Tobin’s Imperfect Asset Substitution in Optimizing General Equilibrium. Journal of Money, Credit, and Banking, 36(4), 665–690.
-Barro, R. J. & Ursua, J. F. (2011). Rare Macroeconomic Disasters. NBER Working Papers. No 17328.
-Bashiri, S., Pahlavani, M. & Boustani, R. (2016). Stock Market Fluctuations and Monetary Policy in Iran. Journal of Economic Modeling Research, 6(23), 103-157 (In Persian).
-Binsbergen, J., Fernandez-Villaverde, J., Koijen, R., S.J., Rubio, R. & Juan (2012). The Term Structure of Interest Rates in a DSGE Model with Recursive Preferences. Journal of Monetary Economics, 59(14), 634–648.
-Campbell, J.Y. & Cochrane, J.H. (1999). By force of habit: A Consumption-based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior. Journal of Political Economy, 107(2), 205-251.
-Christiano, L., Eichenbaum, M. & Charles, L., E. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1–45.
-De Graeve, F., Dossche, M., Emiris, M., Sneessens, H., & Wouters, R. (2010). Risk Premiums and Macroeconomic Dynamics in a Heterogeneous Agent Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(9), 1680-1699.
-Gourio, F. (2009). Disasters Risk and Business Cycles. NBER Working Papers No 15399.
-http://www.cbi.ir
-Kim, J. (2000). Constructing and Estimating a Realistic Optimizing Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 45(12), 329–359.
-Mishkin F.S. (1995). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
-Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A. & Komijani, A. (2010). A New-Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. Journal of the Economic Research, 10(4), 87-116 (In Persian).
-Rudebusch, G.D. & Swanson, E.T. (2008). Examining the Bond Premium Puzzle with a DSGE Model. Journal of Monetary Economics, 55(1), 111-126.
- Salavitabar, S. & Shirinbakhsh, S. (2013). Optimal Monetary Rule under Floating and Managed Exchange Rate. Journal of Economics and Modelling, 4(13), 61-80 (In Persian).
-Shahraki, S., Sabahi, A., Mahdavi Adeli, M.H. & Salimifar, M. (2015). The Real Exchange Rate as Monetary Transmission Mechanism in the Economy of Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. The Journal of Planning and Budgeting, 20(4), 71-106 (In Persian).
-Smets, F. & Wouters, R. (2004). Comparing Shocks and Frictions in U.S. and Euro Area Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. Journal of Applied Econometrics, 20(2), 161-183.
-Zagaglia, P. (2009). The Macroeconomics of the Term Structure of Interest Rates. PhD Dissertation. Stockholm University.