تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ایران به عنوان دومین کشور تولیدکننده گاز و پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام در جهان، مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی است. این صنعت در سال­های اخیر دارنده مقام اول صادارت غیرنفتی کشور بوده و اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری در آن انجام شده است. در این مقاله تأثیر خصوصی‌سازی بر صادرات این صنعت، با تأکید بر عملکرد صادرات پلی­اتیلن چهار شرکت پتروشیمی امیرکبیر، جم، مارون و آریاساسول، طی سال‌های 1394-1385 با روش داده‌های ترکیبی پویا بررسی می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، خصوصی‌سازی اثر منفی بر مقدار صادرات این صنعت داشته است. لذا در فرایند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی، چه قبل و چه بعد از انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود. اری بخش خصوصی در ایران به ترتیب اثرات منفی و مثبت داشته است. همچنین مخارج مصرفی دولت تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Privatization on Petrochemical Exports (the Case of Polyethylene)

نویسندگان [English]

  • Vida Varahrami 1
  • Hasan Dargahi 2
  • Faranak Beyranvand 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
3 MA in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Iran is ranked as the second country in Gas production and fifth country in crude oil production and has a petrochemical industry. This Industry has the first place in non-oil exports and privatization is accrued in this industry. In this paper, we study the impacts of privatization on polyethylene exports of four Iran’s petrochemical firms, i.e Amirkabir, Jam, Maroon, Arya Sasol, in the period of 2004-2015 by using the dynamic panel. Results show that in this period, privatization has a negative effect on the weight of exports in this industry. Therefore the privatization processes need to be revised in this industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Petrochemical Industry
  • Polyethylene
  • Iran
- Anderson. (1996). Strengthening the Global Trading System: From GATT to WTO, University of Adelaide
- Andrade. T. (2014).The Impact of Regulation, Privatization and Competition on Gas Infrastructure Investments. Energy Journal, 66(10), 82-85.
- Arize, A.C. (1995), The Effect of Exchange Rate Volatility on US Export an Empirical Investigation. Southern Journal, 10, 34-43
- Arellano M, & Bond. S., (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 2(12), 277-297.
- Chambers R.G, & Just R.E. (1982), An Investigation of the Effect of Monetary Factors on Agriculture, Monetary Economics, 5 (10), 235-247. 
- Dijk, M.P. & Northolt, N.G.S. (1994). Privatization in Africa: Experiences from North and West Africa: in Van Dijk, M.P. & Northolt, N. G.S. ed., Privatization Experiences in African and Asian Countries. Amsterdam: SISWO Publicities.
- Dewatripont. M. & Roland. G. (1992). Economic Reform and Dynamic Political Constraints. Review of Economic Studies, 59 (8), 703-730.
- Fountas S. & Berdin D. (1998). Exchange Rate Volatility and Exports: The Case of Ireland. Applied Economics Letters, 5(7), 301-304.
- Kikari, S, & Nelis, J. (2008). Privatization in Competitive Sectors. Niak Publication (In Persian).
- Komijan, A. (2003). Survey privatization in Iran. Moavenat Echtesadi Publication (In Persian).
- Kornai, J. (1993). The Socialist System: The Political Economy of Socialism, Princeton. Princeton University Press.
- Megginson, W. L, Nash. R.C & Randenborgh. M (1996). The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis. The Privatization Process.
- Nikzad, M., Khatam, J. & Hajitabar, R. (2015), Effects of Privatization on Quality, Profit and Practice of Petrochemical Firms of Iran. International Conference of Economic in Sanction (In Persian).
- Shiri, S. (2010). Privatization and Economic Growth. Journal of Economic Research, 90, 141-158 (In Persian).
- Omran, M. (2003). Performance  on  Sequences of Privatizing Egyptian State – owned Enterprises: The Effect of Post Privatization Ownership Structure on Firm Performance. Arab Academy for science & Technology; Egypt.
- Paul, S. (1985). Privatization and the Public Sector. Finance and Development, 22(10), 4-7.
- Pesaran, M.H. & Pesaran, B. (1997), An Introduction to Econometrics Working with Microfit 4.0 Interactive Econometric. Oxford University Press.
- Schwartz, G. (1991). Privatization: Possible Lessons from the Hungarian Case. World Development, 12(9), 1731-1736.
- Selvam, J., & Rajan, A.M (2008). Privatization and Economic Growth in the Least Developed Economies: Empirical Evidences from Ethiopia. IUP Publications, the IUP. Journal of Applied Economics, 2 (10), 57-79.
- Shirley, M. (1992). The What, Why, and How of Privatization. A World Bank Perspective, 60 Fordham L. Rev. S23.
- Vickers, J, & Yarrow g, (1988), Privatization: an Economic Analysis. MIT Press.
- Vuylsteke. C (1989). Techniques of Privatization of State-owned Enterprises, Washington DC: World Bank Technical Paper, No.88
-Walle, N (1989). Privatization in Developing Countries: A Review of the Issues. World Development, 17(5), 601-6015.
- Yasuyuki, T, Tomohiko I, & Yuan Y, (2012), Effects of Privatization on Exporting Decisions. Retied Discussion Paper, 12-E015.
- Zaringhalam, M (2005). Survey Effects of 3th Macroeconomic Plan of Development, Master Thesis. University of Isfahan (In Persian).
- Zargar, M. (2011). Survey Saham Edalat Project Effects after Privatization. National Privatization Conference (In Persian).