تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تحلیل اثرات رفاهی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند امری مفید در تصمیم گیری‌های اقتصادی باشد، از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار رفاهی کاهش تعرفه‌های وارداتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بدین منظور، از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAp )، نسخه10 پایگاه داده‌های آن و بسته نرم‌افزاری RunGTAP استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حذف کامل تعرفه های وارداتی بین کشور ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا، اثرات رفاهی معناداری بر مناطق روسیه، ایران و قزاقستان ایجاد می‌نماید و رفاه اندکی عاید مناطق ارمنستان و قرقیزستان می‌شود. همچنین، تفکیک اثرات رفاهی در ایران نشان دهنده آن است که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران، مربوط به کاهش تعرفه‌‌های وارداتی روسیه از ایران و همچنین کاهش تعرفه‌‌های وارداتی ایران از روسیه است و بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش تعرفه‌های وارداتی ایران از قزاقستان و کاهش تعرفه‌‌های وارداتی ایران از بلاروس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Welfare Effects of Trade Liberalization using Multi-Regional Computable General Equilibrium Model Approach: The Case of Iran and Eurasia Economic Union

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nejati 1
  • Mojtaba Bahmani 1
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 2
  • Yaser Balaghi Inalo 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Ph.D Candidate in Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The analysis of the welfare effects of trade agreement of Iran and Eurasian Economic Union can be useful in economic decision making; therefore, the aim of this study is to investigate the welfare effects of reducing import tariffs between Iran and the member countries of the Eurasian Economic Union. For this purpose, Global Trade Analysis Project, version 10 of its databases and RunGTAP software package have been used. The results show that the complete elimination of import tariffs between Iran and members of the Eurasian Union will have significant welfare effects on the regions of Russia, Iran and Kazakhstan, and a small welfare on Armenia and Kyrgyzstan regions. Also, the separation of welfare effects in Iran indicates that the most positive impact on Iran's welfare is related to the reduction of Russia Tariffs for the goods imported from Iran and also the reduction of Iran’s Tariffs for the goods imported from Russia, and the most negative impact on Iran's welfare is related to the reduction of Tariffs for imported goods from Kazakhstan and the reduction of Tariffs for imported goods from Belarus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasian Economic Union
  • Global Trade Analysis Project Model
  • Iran
  • Tariff
  • Trade Liberalization
- Adarov, A., & Ghodsi, M. (2020). The Impact Of The Eaeu-Iran Preferential Trade Agreement. The Vienna Institute For International Economic Studies(Wiiw), Working Paper (179).
- Aguiar, B., & Narayanan, Mcdougall, R. (2016). An Overview Of The Gtap 9 Data Base. Journal Of Global Economic Analysis, 1(1), 181–208.
- Akhbari, R., Jalaee, S., Nejati, M., & Javadinia, M. (2019). Investigating The Effect Of International Agreements On The Quality Of The Environment From The Foreign Direct Investment Channel With The Cge Model Approach: Case Of JCPOA. Journal Of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 54(4), 787-819 (In Persian).
- Heidari, H., Davoudi, N., & Pasha Zanousi, M. (2015). The Effect Of Tariff Reduction In Agricultural Sector On Macroeconomic Variables: Using Global Trade Analysis Project (GTAP). Agricultural Economics Development, 29(3), 308-318 (In Persian).
- Hertel, T.W. (1997). Global Trade Analysis: Modeling And Applications. Cambridge University Press, New York.
- Hosseini M.A., & Zahed Talaban A. (2006). An Estimation Of The Effects Of Trade & Cooperation Agreement (Tca) Between Iran And Eu On Iran’s Foreign Trade Promotion. Iranian Journal Of Trade Studies (Ijts), 10(40), 53-94 (In Persian).
- Mahmoodi, A. (2014). Economy Wide Effects Of Eco Regional Integration In A Standard CGE Closure. Journal Of Economic Research and Policies, 22(70), 5-30 (In Persian).
- Marzban, H., & Nejati, M. (2013). Study of Spillovers from Foreign Direct Investment in industrial sector to the Iranian economy as a whole by applying a CGE Model. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 1(4), 151-180 (In Persian).
- Mehrabi, L. (2007). A Survey On The Effects Of Preferential Trade Agreement (PTA) Among Iran And Central Asia Countries. Iranian Journal Of Trade Studies (IJTS), 11(44), 101-129 (In Persian).
- Nasroallahi, Z., Sagheb, H., & Afsharian, S. (2013). The Effects Of Establishment Preferential Trade Agreement Between Iran And Eu On Agricultural Products Trade: An Analysis Simulation. Journal Of Applied Economics Studies In Iran, 1(4), 125-150 (In Persian).
- Sagheb, H., & Ghanbari, M.R. (2006). The Effects Of Imposition Of Preferential Tariffs Among D8 Members On Iran's Agricultural Trade. Agricultural Economic And Development, 14(55), 91 (In Persian).
- Thangavelu, S.M. (2019). Feasibility Study On The Free Trade Agreement Between The Kingdom Of Cambodia And The Eurasian Economic Union. Eria Research Project Report, No. 16, Jakarta.
- Tsutsumi,M., Ambashi,M., 7 Okubo, A. (2019). FTA Strategies To Strengthen Indonesian Exports: Using The Computable General Equilibrium Model. Economic Research Institute For Asean And East Asia (Eria), No(349).
- Ulzii-Ochir, N. & Vorshilov, E. (2016). Study On The Impact Of A Free Trade Agreement Between Mongolia And The Eurasian Economic Union. The Northeast Asian Economic Review, 4(2), 37-51.
- Vahidi Monfared, H., & Moini, A. (2020). What Is The Appropriate Policies' Apply Duration At The Macroeconomic Level In Iran? Journal Of Economics And Modeling, 10(4), 76-100 (In Persian).
- Yazdani, M., & Bahalou Horeh, M. (2017). Analyzing The Impacts Of Trade Liberalization And Foreign Capital Inflow On The Iranian Economy: Approach Of Computable General Equilibrium. Journal Of Economic Strategy, 5(19), 5-46 (In Persian).
- Zaghian,M., & Asgari, M. (2006). Evaluating The Effects Of Iran's Accession To Bangkok Agreement On Non-Oil Exports Of The Country. Iranian Journal Of Trade Studies (Ijts), 10(38), 237-258 (In Persian).
- Zare, M.H. (2020). Dynamic Effects Of Tariff Reduction On The Value Added In Iran’s Main Economic Sectors. The Journal Of Economic Policy, 12(23), 279-319 (In Persian).
-Van Rensburg, S.J., Rossouw, R. & Viviers, W. (2020). Liberalizing Bangladeshian Services Trade: Is Joining Trade In Services Agreement The Way To Go? South Asia Economic Journal, Institute Of Policy Studies Of SriLanka, 21(1), 99-121.