بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی/دانشکده اقتصاد/ گروه اقنصاد

10.29252/jem.2021.221156.1595

چکیده

سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها علاوه بر اثر مستقیم بر تولید، بر سایر عوامل تولید نیز اثرگذار بوده و از آن‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر متقابل بین سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب از حوزه منا با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره زمانی (2019-1996) می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و متقابل بر یکدیگر دارند و افزایش تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی از طریق گسترش فضای نا اطمینانی اقتصادی سبب کاهش انباشت سرمایه می‌شود. همچنین کسب درآمد از طریق فروش منابع طبیعی که یکی از ویژگی‌های بارز در کشورهای مورد مطالعه است، اثر منفی و معناداری بر انباشت سرمایه و سرمایه انسانی داشته است. در نهایت افزایش تولید ناخالص سرانه بدون فروش منابع طبیعی، تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مورد مطالعه در حوزه منا داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction of Human Capital and Capital Accumulation in Selected Countries of MENA : A Simultaneous Equation System Approach

نویسنده [English]

  • zarir negintaji
shahid beheshti university/ faculty of economy
چکیده [English]

Human capital as the most important factor of economic growth and development of countries, in addition to a direct effect on production, also effects on other factors of production and it is also affected by them. Therefore, the present study endeavors to investigate the interaction between human capital and capital accumulation in selected countries of the Mena by using a system of simultaneous equations for the period (1996-2019). The results show that human capital and capital accumulation in the studied countries have a positive and reciprocal effect on each other and increasing inflation as one of the macroeconomic variables reduces the accumulation of capital through the expansion of economic uncertainty. Also, earning income through the sale of natural resources, which is one of the prominent features in the studied countries, has a negative and significant effect on the accumulation of capital and human capital, and finally increase GDP per capita without selling natural resources has a positive and significant effect on human capital in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • physical capital
  • simultaneous equations system