تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، ، تهران، ایران

چکیده

حمل‌ونقل عبوری یا ترانزیت کالا، یکی از پرسودترین خدمات تجاری دنیا، به ویژه برای کشورهایی که از نظر موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیت بین المللی قرار دارند، به شمار می‌رود. موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که می‌تواند به عنوان یکی از استراتژیک ترین مسیرهای ترانزیت کالا برای افغانستان و کشورهای شرق آسیای میانه محسوب شود. این منطقه‌ی محصور در خشکی برای دسترسی به آب‌های آزاد نیازمند ترانزیت کالا از بنادر ایران است و این مسأله می‌تواند پتانسیل تقاضای حمل بار عظیمی را برای ایران ایجاد کند. در این مقاله، ابتدا به کمک نظریه جاذبه در تجارت بین‌الملل تخمینی از پتانسیل  تقاضای حمل بار این منطقه از سیستم حمل‌ونقل ایران و به ویژه حمل‌ونقل دریایی از طریق بندر چابهار بدست می‌آید و سپس میزان پتانسیل بار این منطقه تا آینده قابل پیش‌بینی تخمین زده می‌شود. معادله‌ی تصریح شده با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت در دوره زمانی 2010 تا 2018 به‌صورت دو سالانه و در 30 مقطع به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که چشم انداز پتانسیل تقاضای بار این منطقه در افق 2022 بیش از 2 هزار میلیارد دلار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation the Potential of Cargo Transportation Demand of Afghanistan and Central Asian Countries from Iran's Transportation System: Focusing on Chabahar Port

نویسندگان [English]

  • Rasam Moshrefi 1
  • Hossein Samsami 1
  • Sayed Taleb Mousawi 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MA in Economic Systems Planning, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Freight or transit of goods is one of the most profitable commercial services in the world, especially for countries that are geographically located in the international transit routes. Iran's natural and geographical location can be considered as the most strategic transit routes for Afghanistan and East CIS countries. This landlocked region requires the transit of goods through Iranian ports to access international waters, and this could create the potential for huge cargo transportation demand for Iran. In this paper, based on the gravity model of international trade, an estimate of the potential freight demand of this region is obtained from the Iranian transportation system, especially maritime transport through Chabahar port, and then the cargo potential of this region is estimated for the foreseeable future. The specified model has been estimated by generalized least squares method using the panel data with fixed effects in 30 sections and the period 2010 to 2018 biennially. The results show that the prospect of cargo demand of this region in 2022 is more than 2 trillion $.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan and Central Asia
  • International Trade
  • Logistics Performance Index
  • Gravity Model
- Alam, I. & Ahmed, S. (2018). A Panel Gravity Model Analysis of India’s Export to Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. Journal of International Economics, 9)1), 72-86.
- Anderson, J E, & Van Wincoop E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review, 93(1), 170–192.
- Anderson, J E. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. The American Economic Review, 69(1), 106–116.
- Baldwin, R E. & Venables, A J. (1995). Regional economic integration, Handbook of International Economics, volume 3, chapter 31, pages 1597-1644.
- Baldwin, R E. (1994). Towards an integrated Europe, CEPR, London.
- Batra, A. (2006). India’s Global Trade Potential: The Gravity Model Approach. Global Economic Review, 35 (3), 327-361.
- Bergstrand, J H. (1985) The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundation and Empirical Evidence. The Review of Economics and Statistics, 67(3), 474–481.
- Egger, P (1999): A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation, WIFO Working Papers, No. 108, Austrian Institute of Economic Research
- Gros, D. & Gonciarz A. (1995). A note on the trade potential of Central and Eastern Europe. European Journal of Political Economy. 12(1996). 709-721.
- Guicciardini, Niccolò. (2005). Isaac Newton, Philosophiae naturalis principi mathematica First Edition (1687).
- Huang, R. Nie, T. Zhu Y. & Du Sh. (2019). Forecasting Trade Potential Between China and the Five Central Asian Countries: Under the Background of Belt and Road Initiative. Comput Econ, 55, 1233–1247.
- Huang, Y. (2016). Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment. China Economic Review 40, 314–321.
- Linnemann, H. (1966). An Econometric Study of International Trade Flows. Amsterdam, North-Holland Pub. Co.
- Malik, H Y. (2012). Strategic Importance of Gwadar Port. Journal of Political Studies, 19 (2), 57-69.
- Moshrefi, R., Jabbari, Z. (2014). Developing an Econometric Model to Simulate Ship Entrance Demand to Shahid Rejaee Port. Journal of Economics and Modeling, 5(17-18), 135-167 (In Persian).
- Najeeb Ullah, and Brohi M A. (2018). International North-South Transport Corridor: Challenges and Opportunities for Pakistan, Stratagem. 1(1), 100-113
- Pöyhönen, P. (1963). A tentative model for the volume of trade between countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 90 (1), 93-100.
- Razini, E., Mirzaeinehad, M., Shirinzadeh, M. (2016). Survey of Trade Potentials between Iran and Potential Candidate Countries in Region (Turkey, Syria, Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates) The Gravity Model Approach. Iranian Journal of Trade Studies, 20(77), 147-167 (In Persian).
- Roy, M S. (2012). Iran: Indian's Gateway to Central Asia, Strategic Analysis, 36(6), 957-975.
- Salvatore, D. (2007). International Trade, International Economics. Wiley Publishing; 9th edition.
- Shujaat, A. & Waheed A. (2019). Pakistan’s Global Trade Potential: A Gravity Model Approach. Global Business Review, 20(6), 1311–1323.
- Statistical Yearbook of the Roads and Transportation Organization (2018). (In Persian)
- Tinbergen, J. (1962).  Shaping the World Economy: An Analysis of World Trade Flows, New York Twentieth Century Fund, 5(1), 27-30.
- Yazdani, M., Sadeghi, M., Ramezani, H. (2017). Border Effect on Bilateral Trade of Iran and Major Partners: Approach of Non-Linear Gravity Model. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 52(1), 245-269. (In Persian).