بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری ایران: رهیافت GTAP پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر

10.29252/jem.2021.220812.1582

چکیده

موافقت نامه تجارت ترجیحی به عنوان ملایم ترین هم پیوندی اقتصادی می تواند نقش اساسی در خلق تجارت و افزایش رفاه کشورهای عضو گردد. انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری می‌تواند نقش مؤثری هم در حفظ و تعمیق تجارت فعلی و هم در توسعه و گسترش تجارت داشته باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه که یکی از شرکای مهم تجاری ایران است بر میزان سرمایه‌گذاری بخش های کشاورزی ،صنعت و خدمات برای دوره 2025 -2011 براساس الگوی پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی پویا بررسی نماید؛ بنابراین یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می‌شود. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می‌شود نتایج حاصل از انعقاد موافقت‌نامه نشان‌دهنده افزایش سرمایه گذاری است و پیش بینی می‌گردد که این سرمایه گذاری بیشتر در بخش تولید کالاهای صنعتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Iran-Turkey Preferential Trade Agreement on Iranian Investment: A Dynamic GTAP Approach

نویسندگان [English]

  • nasrin farzi 1
  • Mohamad Reza Salmani Bishak 2
  • Mehdi Nejati 3
1 PhD student in International Economics, University of Tabriz.
2 College of Economic and Management , Tabriz University
3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Preferential trade agreements with major trade partners can play an important role in maintaining and deepening of current trade.This is especially important in the case of Iran. The present study intends to examine the trade effects of the economic agreement between Iran and Turkey that is one of Iran's most important trading partners on the amount of investment in agriculture, industry and services since 2011- 2025, so a preferential trade scenario for Iran is simulated according to the agreement. The decision to invest is one of the key decisions in the field of economics.Preferential trade agreement between Iran and Turkey will facilitate trade relations, and this can lead to increased investment in Iran in order to attract foreign investors from Turkey, as well as lower the cost of import inputs of domestic investors. The results of the agreement shows an increase in investment and it is predicted that this investment will be made more in the production of industrial goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Preferential Trade Agreement"
  • "Investment". "GTAP"
  • "tarrif"