تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد

10.29252/jem.2021.220471.1569

چکیده

برخلاف سابق که حجم ذخایر طلای کشورها تعیین‌کننده قدرت پول ملی آنها بود. امروزه، نقش آفرینی بیشتر در تولید و تجارت جهانی تعیین کننده اصلی قدرت پول ملی است و در این بین، بهبود عوامل فزاینده کارایی و رقابت پذیری ملی می‌تواند با کمک به تصاحب سهم بیشتر از تولید و تجارت جهانی موجب افزایش قدرت پول ملی شود. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی شامل کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی به‌عنوان متغیرهای کلیدی و آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی به عنوان متغیرهای کنترل بر قدرت پول ملی در دو گروه از کشورهای منتخب کارایی محور و نوآوری‌محور طی دوره زمانی 2018-2007 پرداخته است. به منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی و به روش‌ گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یاد شده برآورد گردید که نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کلیدی کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی و متغیرهای کنترلی آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر قدرت پول ملی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که به استثنای متغیر آموزش عالی و مهارت‌افزایی، ضریب تخمینی کلیه متغیرها در کشورهای منتخب کارایی محور بزرگتر از کشورهای منتخب نوآورمحور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Goods Market Efficiency, Market Size and Technological Readiness on the Strength of the National Currency in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Mahnaz Rabiei 2
  • Saeed Daneshvar Sa'dabadi 3
  • Ali Moradi 4
1 Professor Alzahra University
2 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Islamic Azad University, Tehran South Branch.Tehran, Iran,
3 MA in Business Administration, Department of Management, E-Campus Branch, Islamic Azad University,
4 MA of Economics, Iran,
چکیده [English]

Today, more production and trade in the world's market is the determinant of the national currency strength, and in the meantime, the improvement of national efficiency and competitiveness by helping to increase the share of global production and trade will increase the power of the national currency. In this respect, the present study attempts to investigate the effect of rising factors of efficiency, including goods market efficiency, market size, and technical readiness as the key variables and higher education and training, labor market efficiency, and financial market development as controlling variables on the strength of the national currency in two groups of selected countries of efficiency-driven stage and innovation-driven stage from 2007 to 2018. To accomplish this, the research model was estimated using panel data and a generalized method of moments by splitting two groups of selected countries. The results showed that the effect of the crucial variables of goods market efficiency, market size, and technical readiness on the strength of the national currency in both of the selected countries is positive and significant. Also, the effect of control variables of higher education and training, labor market efficiency, and financial market development on the strength of the national currency in both groups of selected countries is positive and significant. Of course, except for higher education and training, the coefficient of all variables in selected countries of the efficiency-driven stage is greater than the selected countries of the innovation-driven stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength of the National Currency
  • Goods Market Efficiency
  • Market Size
  • Technological Readiness