بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت جمع‌سازی شده تجسم یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

10.29252/jem.2021.221157.1591

چکیده

با وجود افزایش مصرف انرژی در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد یک موازنه بین مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی ناشی از آن هستند. برای این منظور مطالعات زیادی جهت محاسبه و شناخت راه‌های کاهش انتشار کربن و عوامل موثر بر آن ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک تحلیل داده- ستانده، میزان انتشار کربن در بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده و با محاسبه شدت ساختاری و شدت مصرف داخلی، اثر آن را روی شدت کل بررسی نموده‌ایم. برای برآورد مدل تحقیق از جدول داده- ستانده سال‌های 2011 و 2014 اقتصاد ایران استفاده شده است . نتایج نشان می‌دهد، انتشار کربن در بخش‌های مختلف متفاوت و لذا شدت انتشار کربن آن‌ها نیز متفاوت است. به طور کلی شدت انتشار کربن در سال 2014 نسبت به سال 2011 افزایش پیدا کرده است، شدت انتشار کربن در بخش کشاورزی بیشترین افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اثر ساختاری و تقاضای نهایی داخلی روی اثر شدت سبب افزایش در شدت جمع‌سازی شده تجسم یافته انرژی و آلودگی کل ملی شده است. به عبارت دیگر اثر ساختاری و تقاضای نهایی سبب تقویت شدت انتشار کربن می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Multiplicative structural decomposition analysis of aggregate embodied energy and emission intensities: Input-Output approach

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Sadeghi 1
  • Hamid Reza Mirzaei 2
  • frahnaz davari 3
1 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Shahid Bahonar University, Kerman, Kerman, Iran
3 Shahid Bahonar University, Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Due to the fact that energy consumption has increased globally, many countries are searching to conduct a procedure for balancing between the energy consumption and the environmental impact resulted from it. Therefore there has been plenty of researches to discover new strategies for decreasing carbon emission and highlighting the influential factors. This study has analyzed the carbon emission measures in several different sectors using the input output approach. Also the study has measured the effect of carbon emission on the total intensity by calculating the structural intensity and domestic energy consumption. The data used for the approach is extracted from social matrix of Iran`s economy in 2011 and 2014. The findings indicate that the gas emission rate differs in different sectors as a result the emission intensity is also in different levels. In general the emission intensity from 2014 has incresed comparing to 2011 though the emission intensity in agriculture sector has surged. Also the total national AEI has increased as a result of structural effect and final demand on it. In other words, structural effect and final demand has influenced in the surge of carbon emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiplicative structural decomposition
  • carbon intensity change
  • aggregate embodied energy