بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت تجمیعی تجسم‌یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده-ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

با وجود افزایش مصرف انرژی در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد یک موازنه بین مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی ناشی از آن هستند. برای این منظور مطالعات زیادی جهت محاسبه و شناخت راه‌های کاهش انتشار کربن و عوامل موثر بر آن ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک تحلیل داده- ستانده، میزان انتشار کربن در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با محاسبه شدت ساختاری و شدت مصرف داخلی، اثر آن بر شدت کل بررسی شده است. برای برآورد الگوی تحقیق از جدول داده- ستانده سال‌های 2011 و 2014 اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، انتشار کربن در بخش‌های مختلف متفاوت و لذا شدت انتشار کربن آن‌ها نیز متفاوت است. به طور کلی شدت انتشار کربن در سال 2014 نسبت به سال 2011 افزایش یافته است، شدت انتشار کربن در بخش کشاورزی بیشترین افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اثر ساختاری و تقاضای نهایی داخلی روی اثر شدت سبب افزایش در شدت جمع‌سازی شده تجسم‌یافته انرژی و آلودگی کل ملی شده است. به عبارت دیگر اثر ساختاری و تقاضای نهایی سبب تقویت شدت انتشار کربن می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Multiplicative Structural Decomposition Analysis of Aggregate Embodied Energy and Emission Intensities: The Input-Output Approach

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Sadeghi 1
  • Hamid Reza Mirzaei 2
  • Frahnaz Davari 3
1 Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 MA in Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran,
چکیده [English]

Since the energy consumption has increased globally, many countries are searching to conduct a procedure for balancing between the energy consumption and its environmental impact. Therefore, there has been plenty of research to discover new strategies for decreasing carbon emission and highlighting the influential factors. This study has analyzed the carbon emission measures in several different sectors using the input-output approach. Also, the study has measured the effect of carbon emission on the total intensity by calculating the structural intensity and domestic energy consumption. The data is extracted from social matrix of Iran`s economy in 2011 and 2014. The findings indicate that the gas emission rate differs in different sectors and as a result the emission intensity is also different. In general, the emission intensity from 2014 has increased compared to 2011 though the emission intensity in agriculture sector has surged. Also, the total national AEI has increased as a result of structural effect and final demand for it. In other words, structural effect and final demand has influenced in the surge of carbon emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiplicative Structural Decomposition
  • Carbon Intensity Change
  • Aggregate Embodied Energy
- Amiri, H., Saedpour, L., & Kalantary, A. (2016). Evaluation Threshold Effect of Income on Carbon Dioxide Emissions Intensity in Selected MENA Countries: Nonlinear Panel Data Approach. Iranian Energy Economics, 5, 39-66 (In Persian).
- Bhattacharya, M., Inekwe, J. N., & Sadorsky, P. (2020). Consumption-based and territory-based carbon emissions intensity: Determinants and forecasting using club convergence across countries. Energy Economics, 86, 104632.
- Chen, G. Q., & Chen, Z. M. (2010). Carbon emissions and resources use by Chinese economy 2007: a 135-sector inventory and input–output embodiment. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15(11), 3647-3732.
- Fotros, M.H., Barati, J., Rasoulzadeh, M. (2014). Structural Decomposition Analysis of Carbon Dioxide (CO2) Emissions in Industry of IRAN: An Input-Output Approach. Quarterly Energy Economics Review, 10 (41) 131-152 (In Persian).
- IAEA, (2020). Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. International Atomic Energy Agency, United Nations Department of Economic and Social Affairs, International Energy Agency, EuroStat, and European Environment Agency.
- Khalili Araghi, A., Sharzei, G., & Barkhordari, S. (2012). A Decomposition Analysis of CO2 Emissions Related Energy Consumption in Iran. Journal of Environmental Studies, 38(1), 93-104 (In Persian).
- Lotfalipour, M., & Ashena, M. (2010). An Analysis of Factors That Influence Carbon Dioxide Emission In Iran's Economy. Energy Economics Review, 7(24), 121-145 (In Persian).
- Miller, R.E., & Blair, P.D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press.
- Ministry of Petroleum (2018). Guide to calculating and reporting greenhouse gas emissions. Department of Health, Safety, Environment and Passive Defense (In Persian).
- Rashidizadeh, M., & Jahangard, E. (2012). Analysis of energy intensity change in the activities of the Iranian economy with the SDA approach. Applied Economics, 2 (6), 67-91 (In Persian).
- Rasoolizadeh, M., & Ziaee, S. (2019). Investigating the Factors Affecting CO 2 Emissions in Selected OECD Countries Using Panel Data Model. Journal of Natural Environment, 72(3), 339-352 (In Persian).
- Su, B. & Ang, B.W. (2017). Multiplicative structural decomposition analysis of aggregate embodied energy and emission intensities. Energy Economics, 65, 137-147.
- Su, B., & Ang, B.W. (2012). Structural decomposition analysis applied to energy and emissions: some methodological developments. Energy Economics, 34(1), 177-188.
- Su, B., Ang, B. W., & Li, Y. (2019). Structural path and decomposition analysis of aggregate embodied energy and emission intensities. Energy Economics, 83, 345-360.
- Tian, K., Dietzenbacher, E., Yan, B., & Duan, Y. (2020). Upgrading or downgrading: China's regional carbon emission intensity evolution and its determinants. Energy Economics, 91, 104891.
- Wang, H., Ang, B. W., & Su, B. (2017). Assessing drivers of economy-wide energy use and emissions: IDA versus SDA. Energy Policy, 107, 585-599.
- Yan, J., Zhao, T., & Kang, J. (2016). Sensitivity analysis of technology and supply change for CO2 emission intensity of energy-intensive industries based on input–output model. Applied energy, 171, 456-467.
- Zhu, B., Su, B., Li, Y., & Ng, T.S. (2020). Embodied energy and intensity in China’s (normal and processing) exports and their driving forces, 2005-2015. Energy economics, 91, 104911.