بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

3 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های مالی می‌تواند ابزاری مناسب در جهت تحقق اهداف و برنامه های توسعه متوازن منطقه‌ای بکار گرفته شود. در این راستا، دولت‌ می‌تواند از طریق معافیت‌های مالیاتی اثربخش و کارآمد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، انتقال دانش و فناوری به اهداف توسعه‌ منطقه‌ای متوازن کمک کند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی اثر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم  بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در استان‌های ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در دوره زمانی 1395-1385 است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که حجم سرمایه فیزیکی، تعداد نیروی کار شاغل، هزینه‌های عمرانی دولت و تسهیلات پرداختی بانکی به بخش صنعت اثرات مثبتی بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی داشته‌اند. همچنین، معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اثر‌گذار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Tax Exemptions Subject to Article 132 (BC) of the Law on Direct Taxes on the Number and Value Added of Industrial Units Established in Exempt Areas in Iran

نویسندگان [English]

  • Hojjat Izadkhasti 1
  • Abbas Arabmzar 2
  • Naser Shirkavand 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MA in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fiscal policies can be used as an appropriate tool to achieve regional balanced development goals and programs. In this regard, the government can contribute to the development goals of balanced development of regions through effective and efficient tax exemptions by increasing investment, transfer of knowledge and technology. In this regard, the purpose of this study is to investigate the effect of tax exemptions (Article 132 of the Law on Direct Taxes) on the number and value added of industrial units established in deprived and less developed areas in Iranian provinces using method of panel data during 2006-2016. The results indicate that the volume of physical capital, the number of employees, government capital expenditures and bank payment facilities to industrial sector have positive effects on the number and value added of industrial units. Also, the tax exemptions subject to Article 132 have not effect on the number and value added of industrial units in deprived and less developed areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Incentives
  • Tax Exemptions
  • Regional Development
  • Iran
- Abdi, M. R., & Rezaei, I. (2014). Analysis of Benefits and Costs of Tax Incentives in Selected Industries in Iranian Economy. Tax Research Journal, 27, 10-33 (In Persian).
- Abdul Maleki, H. & Shirdlian, S. (2013). Analysis the effect of tax exemptions on the economic efficiency of regions (Case study of tax exemptions in deprived areas subject to Article 132 BC). Tax Research Journal, 20, 197-169 (In Persian).
- Asgari, A. & Jafari, T. (2016). Evaluation the effects of tax exemption in Iran's free trade zones (Case study of Qeshm, Kish and Chabahar free zones). Financial Economics Quarterly, 37, 43-70. (In Persian)
- Bartik, T., (2007). Solving the Problems of Economic Development Incentives. W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 36 (2), 139-166.
- Behaghel, L., A. Lorenceau & S. Quantin (2012). Tax exemptions and rural development: Evidence from a quasi-experiment. Paris School of Economics working papers.
- Bani Hashemi, S. A. &, Shafii, S.S. (2014). Identifying and Investigating the Impact of Tax Incentives on Investment Dynamics in South Khorasan Province. Journal of Industry and University, 23, 79-88 (In Persian).
-Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1990). Public Finance in Models of Economic Growth. Working Paper.
- Brys, B., (2015). Tax Incentives for Investment. OECD, Center for Tax Policy and Administration.
- Calitz, E., S. Wallace & L.R. Burrows (2013). The impact of tax incentives to stimulate investment in South Africa. Stellenbosch Economic working papers 19:1-25.
- Elvery, J. (2007). The Impact of Enterprise Zone on Resident Employment. Economic Development Quarterly, 23(1), 44-59.
- James, S., (2013). Tax and Non- tax Incentives: Evidence and Policy Implications, World Bank Group.
- Ghafarzadeh, A. (2007). A Study of the Effectiveness of Regional Tax Exemptions, Proceedings of the Iranian Conference on Fiscal and Tax Policy, Office of Tax Studies and Research (In Persian).
- Glaeser, E. (2001). the Economic of Location Based Tax Incentives, Harvard Institute of Economic Research. Discussion Paper, No 1932.
- Holmes, J.T. (1998). The Effect of State Policies on the Location of Manufacturing: Evidence from State Borders. Journal of Political Economy, 106) 4(, 667-705
- Izadi, S. H., Mousavi Jahromi, Y., Razavi, M.R., & Khodadad Kashi, F. (2018). The effect of tax exemptions subject to Article 132 (BC) on job creation in less developed regions of the country. Quarterly Journal of Parliament and Strategy, 93, 65-98 (In Persian).
- Kelchtermans, S., D. Neicu & P. Teirlinck (2020). The role of peer effects in firms' usage of R&D tax exemptions. Journal of Business Research, 108, 74-91.
- Krugman, P., (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99: 483-499.
- Papke, L., (1994). Tax Policy and Urban Development: Evidence from the Indiana Enterprise Zone Program. Journal of Public Economics, 54, 37-49.
- Mousavi Jahromi, Y., Izadi, S.H., Razavi, M.R., & Khodadad Kashi, F. (2016). Assessing the effect of tax exemptions subject to Article 132 (Law on Direct Taxes) on investment and entry of companies in less developed cities of the country. Tax Research Journal, 32, 35-58 (In Persian).
-Mohammad, N. (2016). Roots of unity and cohesiveness in econometrics, Rasa Cultural Services Institute: Tehran (In Persian).
- Muthari, N. P. (2018). Tax incentives and performance of selected manufacturing firms in Kenya, M.A. thesis, School of Business, Kenyatta University.
- Papke, L. (1994). Tax Policy and Urban Development: Evidence from the Indiana Enterprise Zone Program. Journal of Public Economics, 54, 37-49.
- Rezaei, I. (2013). The Role of Incentives and Effective Tax Rates in Investment Dynamics: The Macroeconomic Approach. Tax Quarterly, 7, 65-84 (In Persian).
- Rezaei, I. (2018). Investigating the Economic Impact of Tax Incentives on the Iranian Economy. Research Project, Tax Affairs Organization (In Persian).
- Rezaei, M. Q., Sabzroo, M., & Rezaeipour, M. (2013). Testing the Effects of Tax Incentives (Evidence in Creating Tax Competition, Attracting Investment, and Increasing Economic Growth). Quarterly Journal of Economic Research, 51, 163-187 (In Persian).
- Romer, D., (2012). Advanced Macroeconomics. Fourth Edition, The McGraw-Hill, NewYork.
- Shah, A., (1995). Fiscal Incentives for Investment and Innovation. New York, Oxford University Press.
- Uwaoma, I. & P.A. Ordu (2016). The impact of tax incentives on economic development in Nigeria (Evidence of 2004-2014). International Journal of Economics, Commerce and Management, 4, 686-736.
- Wooldridge, J.M. (2012). Introductory Econometrics A Modern Approach. Cengage Learning, USA.
- Zhang, L., Y. Chen & Z. He (2018). The effect of investment tax incentives: Evidence from China's value-added tax reform. International Tax and Public Finance, 25(4), 913-945.
- Zee, H.H., Janet, G. S., & Eduardo, L., (2002). Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. World Development, 30 (9), 1497-1516.