نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پدیده‌ی منحنی J از دهه 1970 در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، توجه محققان را به پویایی‌های کوتاه‌مدت تراز تجاری در واکنش به نوسانآن‌های نرخ ارز معطوف نمود. علاوه‌براین در دهه اخیر رهیافت منحنی S به منظور ارزیابی اثرات کوتاه‌مدت تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری مطرح شده است، که نتایج آن می‌تواند در تحلیل سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت باشد. در این پژوهش به آزمون پدیده‌ی منحنی‌های J و S دو جانبه بین ایران و 16 شریک برتر تجاری آن پرداخته شده است. در این راستا از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده برای برآورد ضرایب رابطه کوتاه‌مدت تراز تجاری و منحنی J و از روش همبستگی متقاطع، برای ارزیابی وجود منحنی S، طی دوره 1393-1364 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که منحنی J و S در مورد تراز تجاری دو جانبه بین ایران و اکثر شرکای برتر تجاری تأیید می‌شود. بر این اساس سیاست‌گذاران باید در جهت حداقل کردن زیآن‌های ناشی از نوسان نرخ ارز حقیقی، سیاست‌های مناسب در مورد نرخ ارز دوجانبه اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Exchange Rate and Mechanism of J and S Curves among Iran and its Major Trade Partners

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Rahim Jangi 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 MA in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Although studies about responses of trade balance to exchange rate volatilities have been considered static until 1970s, the entering of J-curve phenomenon in international economics studies lead attention to short-run dynamics response of trade balance to exchange rate volatilities. Moreover, new approach of S-curve have been introduced for investigating short-run effects of real exchange rate volatilities on trade balance in recent decades which can be useful for policy implications. Using a suitable model, this study tries to investigate the existence of J and S curves among Iran and its 16 major trade partners. In tis regards, an auto-regressive distributed lags model have been used to estimate short-run trade balance equation and J-curve and the cross-correlation have been used to investigate S-curve during 1985-2014. The results show that J and S curve phenomenon of bilateral trade balance is confirmed for almost countries. Hence policy makers should apply suitable policies for bilateral exchange rate to minimize losses caused from real exchange rate fluctuations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • J-curve
  • S-curve
  • trade balance
  • Auto-regressive Distributed Lags Model
- Backus, D. K., Kehoe, P. J. & Kydland, F. E. (1994). Dynamics of the Trade Balance and Terms of Trade: The J-Curve?. American Economic Review, 84(1), pp: 84-103.
- Bahmani Oskooee, M. & Ratha, M. (2004). The J-curve: A Literature Review. Applied Economics, 36, 1377-1389.
- Bahmani Oskooee, M. & Wang, Y. (2006). The J-curve: China versus her Trading Partners. Bulletin of Economic Eesearch, 58, 323-343.
- Bahmani Oskooee, M., Abera, G. & Ratha, A. (2008). S-Curve Dynamics of Trade in Africa. African Development Review, 20(2), 335-342.
- Bahmani-Oskooee, M. (1985). Devaluation and the J-Curve: Some Evidence from LDCs. The Review of Economics and Statistics, 67, 500-504.
- Bahmani-Oskooee, M. & Goswami, G.G. (2003). A Disaggregated Approach to Test the J-Curve Phenomenon: Japan versus her Major Trading Partners. International Journal of Economics and Finance, 27, 102–113
- Bahmnai-Oskooee, M. & Brooks, J. T. (1999). Bilateral J-Curve between US and her Trading Partners. Weltwirtschaftliches Archive. Review of World Economics Band, 135 (1), 156-65.
- Bamani Oskooee, M & Ratha, A. (2010). S-curve Dynamics of Trade between us and China. China Economics Review, 21(2), 212-223.
- Hising, Y. (2009). Test of J-Curve for the DR-CAFTA Countries and Policy Implication. Journal of Research in International Business and Finance, 23, 293-301.
- Kazerooni, A., Mohammadpoor, S. & Feshari, M. (2012). Testing J and S Curves in the Case of Iran (1976-2007) (J Curve and S Curve Approaches). Nameh Mofid, 87, 3-20 (In Persian).
- Krueger, A.D. (1983). Exchange Rate Determination. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krugman, P. & Obstfeld, M. (2001). International Economics: Theory and Policy. NewYork, Addison-Wesley.
- Magee, S.P. (1973). Currency Contracts, Pass-through and Devaluation. Brookings Papers of Economic Activity, 1, 303-325.
- Noland, M. (1989). Japanes Trade Elasticities and the J-Curve. Review of Economics and Statistics, 71, 109-175.
- Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approach to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
- Tayebi, S.K., Yazdani, M. and Khanzadi, A. (2010). Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions. Journal of Monetary and Banking Research, 2(3): 93-114 (In Persian).
- Torki, L., Tayebi, S.K., Yazdani, M. and Fathi, E. (2014). Dynamics of Iranian Trade with Ten Trade Partners to Exchange Rate Changes According to Financial Crisis Index. Journal of Economics Research, 14(53), 167-196 (In Persian).