دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 1-167 
4. تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

صفحه 85-106

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیه طالبپور


5. ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور