دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 1-167 
ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور