دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 1-149 
بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

صفحه 75-101

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی