بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. در مطالعه حاضر، از معادله رگرسیون دستمزد مینسر، و تابع تولید کاب-داگلاس برای بررسی رابطه بین تحصیلات و تجربه و درآمد ناشی از کار افراد استفاده شده است. داده‌های مقطعی استفاده شده از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران در سال‌های 1393-1384 است. همچنین هفت سطح تحصیلی به صورت بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی، دیپلم، فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و بالاتر برای افراد در نظر گرفته شده است. بررسی داده‌های درآمد سالانه ناشی از کار افراد نشان داد که نمایه‌های درآمد-سن ترسیم شده برای مردان و زنان در هر یک از این سطوح تحصیلی و در تمام سال‌های مورد بررسی به صورت سهمی شکل و دارای تقعر نسبت به محور سن هستند. همچنین نتایج برآوردها نشان می‌دهد که متغیرهای تحصیلات و تجربه (یادگیری در عمل) هر دو بر متغیر وابسته، درآمد سالانه ناشی از کار تأثیر مثبت دارند لیکن در اغلب موارد اثر تحصیلات بر درآمد ناشی از کار افراد بیش از دو برابر اثر تجربه بر درآمد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Education and Experience on Individual Income

نویسندگان [English]

  • Farhad Dejpasand 1
  • Abbas Arabmzar 2
  • Shapor Sayfi 3
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
3 PhD Student in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this article is to evaluate the effect of education and job experience on the work-related earnings. The relationships between earnings and education have long been studied. In the present study, the Mincerian wage equation, and Cobb-Douglas production function was used to examine the relationship between education and job experience and earnings from work. To estimate of the regression equations, we were used the cross-sectional data that extracted from the expenditure and income urban and rural households survey conducted by Statistical Center of Iran in 1384-1393. As well as, this study has considered seven levels of education for individuals: illiterate, elementary, middle, Diploma, Associate Degree, bachelor, master or higher degree. The job experience variable is equal to age minus the age of ending education. The scrutiny of earning data show that earning-age profiles (for both men and women) are parabolic and concave with to age axis. Also, this result was confirmed by the results of estimating equations based on Mincerian equations because the sign of square of job experience’s variable was negative (for both men and women for all years). The results also show that the variables of education and job experience (learning in practice) both on the dependent variable, namely annual earnings from work have a positive impact, but in most cases the effect of education on earnings was more than twice that of the revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Mincerian Wage Equation
  • Cobb-Douglas
  • Earning-Age Profiles
Belzil, Ch. (2006). Testing the Specification of the Mincer Wage Equation. GATE Groupe d’Analyse et de Théorie Économique.  www.gate.cnrs.fr.
-Bhatti, S. H. (2013). Estimation of the Mincerian Wage Model Addressing its Specification and Different Econometric Issues. PhD Dissertation. Université de Bourgogne.
-Bjo¨rklund, A. & Kjellstro¨m, C. (2002). Estimating the return to investments in education: how useful is the standard Mincer equation?. Economics of Education Review, 21, 195-210.
-Chiswick, B. R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. IZA Discussion Paper. No. 847.
-Corrado, A. (2007).  A Dynamic Mincer Equation with an Application to Portuguese Data.  Universidade da Madeira, Campus da Penteada, 9000-390 Funchal, Portugal. Webpage http://www.uma.pt/andini.
-Hamlen, S. S. & Hamlen, W. A. (2012).  The Inconsistency of the Quadratic Mincer Equation: A Proof. Theoretical Economics Letters,  2, 115-120.
-Heckman, J. J. , Lochner, L. J. & Todd, P. E. (2003). Fifty Years of Mincer Earnings Regressions. http://athena.sas.upenn.edu/petra/ papers/llmincer.pdf.
-Keshavarz Hadad, G. & Alavian Gavanini, A. (2013). Gender Wage Gap in Iran: Urban Areas. Iranian Journal of Economic Research, 17(53), 101-133 (In Persian).
-Marcos, J. A. & Gabriela, L. G. (2009). Education, labor market and life quality: A quantitative approach based on Mincer Equations. http://iussp2009.princeton.edu/abstracts/93177.
- Naderi, A. (2014), Advanced Topics in Economics of Education – External Efficiency & Effectiveness , University of Tehran Press(In Persian).
-Pereira, P. T. & Martins, P. S. (2003). Returns to education and wage equations. Applied Economics, ISSN 0003–6846 , 1-7.
-Richter, W. F. (2011). Mincer Equation, Power Law of Learning, and Efficient Education Policy. TU Dortmund University, CESifo Munich, and IZA Bonn.