تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه

چکیده

پدیده فساد عارضه‌ای است که امروزه گریبان‌ همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا کمتر توسعه یافته را گرفته است. از طرف دیگر، انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی است. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌‌های نامولد در اقتصاد شده و موجبات گسترش فساد در اقتصاد را فراهم می‌نماید. با توجه به رابطه نقدینگی و فساد و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر کنترل فساد و نقدینگی بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه از روش داده‌های تابلویی پویا  برای 31 کشور منتخب در حال توسعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگو در دورۀ 2002 تا 2014 گویای این است که کنترل فساد، رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب افزایش داده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که همزمان کنترل فساد و نقدینگی افزایش یابند، نقدینگی بیشتر می‌تواند از طریق کنترل فساد به رشد اقتصادی بیشتر بینجامد. علاوه بر این افزایش جهانی‌ سازی و سرمایه سرانه اثر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption and Liquidity Control on Economic Growth in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • S. Jmaledin Mohseni Zonouzi 1
  • Samad Hekmati Farid 1
  • Somayyeh Talebpour 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
2 M.A in Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
چکیده [English]

Nowadays the corruption is a problem that is faced by all countries, whether developed or less developed.. On the other hand, the stability of liquidity are the main factor of economic stability. Uncontrolled growth of liquidity leads to higher speculative demand for money and growth of non-productive sectors in economy and the corruption occurs in such condition.
 Due to the relationship between liquidity and corruption and their effects on economic growth, this paper is aimed to investigate the impact of controlling corruption on GDP through liquidity channel. In this study, GMM dynamic panel method for 31 selected developing countries is used. The results of estimation for the period 2002 -2012 indicates that Control of corruption in developing countries has a positive and significant impact on economic growth. Also in situation of Simultaneous increase in Control of corruption and Liquidity, increasing of  Liquidity can improve economic growth via more Control of corruption. Moreover results indicate that increasing of  globalization and per capita capital has a significant positive effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Dynamic Panel Data
  • Economic Growth
  • liquidity
-  Afzal, M. (2007). The Impact of Globalization on Economic Growth of Pakistan. The Pakistan Development Review, 46(4), 723 – 734.
-  Alimi, O.Y. & Akinwande A. (2011), Globalization, Business Cycle and Economic Growth in Nigeria. African Journal of Scientific Research, 7(1), 29-49.
-  Almasi, M. & Sepahban, G.A. (2009). Examining the Relationship between Investments in Human and Physical Capital with Economic Growth During the Period 1384-1350. Journal of Research and Planning in Higher Education, 53, 157-186 (In Persian).
-  Ashurzadeh, A., Mogaddasi, M. & Razavi, S.A. (2013). The Effect of Economic Globalization and Trade on Economic Growth in the Vector. Electronic Conference National Iranian Economic Outlook Supported the Approach of the National, 28 December (In Persian).
-  Baltagi, B. (1391). Econometric. Translators: Taleblou, R. & Bagheri Pormehr, SH. Fourth Edition, First Prent; Tehran; Ney Publishing (In Persian).
-  Bardhan, P. (1997). Corruption And Development: A Review Of Issues. Journal of Economic Literature, 35(3), 1320-1346.
-  Kalantari, A. (1386). Liquidity and Liquidity. Message Bank, 472, 20-21 (In Persian).
-  Campos, N., Dimova, R. & Saleh, A. (2010). Whither Corruption? A Quantitative Survey Of The Literature On Corruption And Growth. IZA Discussion Paper No. 5334.
-  Dridi, M. (2013). Corruption and Economic Growth: The Transmission Channels Faculty of Economic Sciences and Management, University of Sousse, Tunisia, Published in. Journal of Business Studies Quarterly, 4(4), 121-152.
-  Henryk, G. & Lukasz, L. (2014). Globalization And Economic Growth: Evidence From Two Decades Of Transition In CEE. Economic Modelling, 36, 99–107.
-  Jafari Samimi, A., Elmi, Z. & Sayyadzadeh, A. (2011). Corruption, Government Size and the Pattern of Growth in the Economy Game. Journal of Commerce, 15(61), 113-134 (In Persian).
-  Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
-  Mo, P.H. (2001). Corruption and Economic Growth. Journal of Comparative Economics, 29, 66–79.
-  Pagano,S.M., Kuvvet. E. & Jain, P.K. (2012). Corruption’s Impact on Liquidity, Investment Flows, and Cost of Capital. LEHIGH UNIVERSITY, In: www.lehigh.edu
-  Rock, M.T. & Bonnett, H., (2004). The Comparative Politics of Corruption: Accounting for the East Asian Paradox in Empirical Studies of Corruption, Growth and Investment. World Development, 32(6), 999-1017.
-  Sabahi, A. & Melkolsadati, S. (2009). Control Effect of Corruption on Economic Growth. Journal of Commerce, 53, 131-158 (In Persian).
-  Saha, S. & Mallik, G. (2012). Is Corruption Always Growth-Inhibitory? A Cross-National Study In Non-Linear Frame Work. UNIVERSITY OF LINCOLN, In: 41st Australian Conference of Economists, July 8-11, 2012, Melbourne, Australia.
-  Shakeri, A. (2008). Changes in the Growth of Liquidity in the Economy (Trend and Causes). Tehran, Islamic Council Parliament, Research Center, Office of Economic Studies (In Persian).
-  Snowden, B., Win, H. & Kyyvch, P. (2004). Modern Guide to Macroeconomics. Translators: Dr. Iraqi Khalili, M. & Dr. Suri, A. The first edition, Tehran, Brothers (In Persian).
-  Taghavi, M., Nykumaram, H., Ghaffari, F. & Tootian, S. (2011). The Relationship between Corruption and Economic Growth in OPEC Member Economies. Research Journal (Management), 8(21), 88-103 (In Persian).