تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی

2 گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف این مقاله، تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در هنگام ورود شوک‌ درآمد نفتی، توسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با تاکید بر ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی از طریق رویکرد بیزی است. در این مطالعه، مصرف خانوارها به دو بخش مصرف کالاهای داخلی و وارداتی تقسیم می‌شود. پس از طراحی الگو، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی و با به کارگیری داده‌های واقعی تخمین‌زده می‌شوند. سیاست بهینه پولی آن سیاستی خواهد بود که تابع زیان رفاهی را حداقل کند. نتایج حاکی از آن است که با ورود شوک درآمد نفتی، سیاست بهینه پولی؛ سیاست واکنش بانک مرکزی به شکاف تورم و نرخ ارز است. با افزایش پارامتر میزان ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی در الگو، مقدار زیان رفاهی بدست آمده در تمامی قواعد سیاستی، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. توصیه سیاستی این مطالعه آن است که بانک مرکزی در هنگام ورود شوک‌های برون‌زا (به ویژه شوک درآمد نفتی) به اقتصاد، علاوه بر هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach

نویسندگان [English]

  • mohamad akbari 1
  • mohamad javad sharifzade 2
1 Institute of Humanities and Social Studies - Jahad Daneshgahi
2 Department of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The aim of this article is to determine the optimal monetary policy rule when there is oil revenues shock by new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model through Bayesian approach with emphasis on Home Bias in Consumption. In this study, household consumption is divided into two parts; consumption of domestic goods and the consumption of the imported goods. After specifying the model, the parameters of proposed model are estimated using Bayesian methods and real data where Optimal Monetary Policy will be the policy which makes the welfare loss function minimized. The results show with the entrance of oil revenues shock, Optimal Monetary Policy is the central banks’ response to the inflation and exchange rate gap. By increasing Home Bias parameter in the model, welfare loss in all the policy rules is significantly reduced. The policy recommendations of this study are that, with exogenous shocks (in particular oil revenue shock) to the economy, in addition to inflation targeting, the exchange rate should be considered by central bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home Bias in consumption
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE)
  • Bayesian Approach
  • Optimal Monetary Policy
- Bahrami, J. & Ghoreishi, N. (2011). Analyzing the Monetary Policy in Iran Economy by Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Journal of Economic Modeling, 5(13),1-22 (in Persian).
- Benigno, G & Benigno, P. (2003). Designing Targeting rule for International Monetary Policy Coordination. ECB working paper No. 279.
- Bergin, P. (2006). How well can the New Open Economy Macroeconomics explain the exchange rate and current account?. Journal of International Money and Finance, 25(5) , 675-701.
- Boostani, R. (2012). Optimal Monetary Policy in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 4(12), 101-126 (in Persian).
- Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Economic Research and Policy Department, Economic Time Series Database (in Persian).
- Clarida, R., Gali, J. & Getler, M. (2001). Optimal Monetary Policy in Open versus Closed Economies: an Integrated Approach.The American Economic Review, 91(2), 248-252.
- Corsetti, G. & Pesenti, P. (2001). International Dimensions of Optimal Monetary Policy. NBER working paper, No. 8230.
- Corsetti, G. & Pesenti, P. (2001). Welfare and Macroeconomic Interdependence.Quarterly Journal of Economics, 116(2), 421-445.
- Dib, A. & Phaneuf, L. (2001). An Econometric U.S. Business Cycle Model with Nominal and Real Rigidities. University of Couebec. CREFE Working Paper, No. 137.
- Escude, G. (2011). Optimal and simultaneous Interest and Foreign Exchange Feedback Policies in a DSGE Model for a Small Open Economy. Central Bank of Argentina.
- Faia, E. & Monacelli, T. (2007). Optimal monetary policy in a small open economy with home bias. Journal of Money, Credit and Banking, 40(4), 721-750.
- Faraji, M. & Afshari, Z. (2015). Oil Price Shocks and Economic Fluctuations in Iran in Context of a New Keynesian Open Economy Model. Journal of Trade Studies, 19(76), 83-114 (in Persian).
- Fleming, M. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. InternationalMonetary Fund Staff Papers, 9(3), 369–379.
- Galí, J. & Monacelli, T. (2005). Monetary Policy and Exchang Rate Volatility in a Small Open Economy. Review of Economic Studies, 72(3), 707-734.
- Haghighi, M. & hoseinzade, M. (2010). Comparing the Tendency of Consumption of Domestic Products in Tehran with Other Countries and Examining its Effect on Products Evaluation and Preference. Journal of Management Research in Iran, 13(4), 103-139 (in Persian).
- Jafari Samimi, A., Tehranghian, A., Ebrahimi, I. & Noori, R. (2014). The Effect of Monetary and Non Monetary Shocks on Inflation and Output in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in Open Economy Condition: Case Study of Iran Economy. Journal of  Applied Economics Studies, 3(10), 1-32 (in Persian).
- Jalali-Naini, A. & Naderian, M. (2016). Evaluation of different monetary policy regimes for a small developing open economy. Middel East Development Journal, 8(2), 266-290.
- Khalili Araghi, M., Shakouri, H. & Zanganeh, M. (2010). Optimal Monetary Policy for the Iranian Economy: an Application of Optimal Control theory. Journal of Tahghighat-E-Eghtesadi, 44(3), 69-94 (in Persian).
- Machlup, F. (1943), International Trade and the National Income Multiplier, Blakiston, Philadelphia PA.
- Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A. & Komijani, A. (2011). A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. Journal of the Economic Research, 10(4), 87-116 (in Persian).
- Mundell, R. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. Canadian Journal of Economics, 29(4), 475–485.
- Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1995). Exchange rate dynamics redux. Journal of Political Economy, 103(3), 624–660.
- Rotemberg, J. and Woodford, M. (1999), Interest Rate Rules in an Estimated Sticky Price Model, The University of Chicago Press.
- Salavitabar, Sh. &  Jalali-Naini, A. (2014). The evaluation of different exchange rate regimes in a small open Economy. Journal of  Planning and Budgeting, 19(2), 3-23 (in Persian).
- Shahmordi, A. &  Ebrahimi, I. (2010). The Impacts of Monetary Policies in Iran: A DSGE Approach. Journal of Monetary and Banking Research, 2(3), 31-56 (in Persian).
- Shimp, T. & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the cetscale. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
- Wang, J. (2006). Home Bias, Exchange Rate Disconnect, and Optimal Exchange Rate Policy. Federal Reserve Bank of Dallas Working Paper No. 0701.
- Woodford, M. (2003), Interest Rates and Prices: Foundation of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press.