دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 1-168 
تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی