دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-178