بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

شهرنشینی یک انتقال ساختاری از نواحی روستایی به مناطق شهری است که از طریق ساز و کار‌‌‌های مختلفی بر روی مصرف انرژی تأثیر می‌‌‌گذارد. تبیین رابطه‌‌‌ی بین مصرف انرژی و شهرنشینی و مشخص کردن میزان و نحوه تأثیرگذاری آن می‌تواند در سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌های بخش انرژی و سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌های جمعیتی مفید واقع شود. به همین منظور در این مطالعه تلاش شده است، با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته علاوه بر بررسی نقش ساز و کار‌‌‌های مختلف اثرگذار بر مصرف انرژی، به برآورد این اثرات در کوتاه‌‌‌ و بلندمدت از طریق روش خودرگرسیون با وقفه‌‌‌های توزیعی داده‌‌‌های ترکیبی  مربوط به داده‌‌‌های 30 استان کشور طی دوره زمانی 1394-1383 پرداخته و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری رابطه علیت بین مصرف انرژی و سایر متغیرهای توضیحی بررسی می‌‌‌گردد. نتایج برآوردها حاکی از وجود یک رابطه دو طرفه، مثبت و معناداری بین مصرف انرژی و شهرنشینی در کوتاه‌‌‌ و بلندمدت است. همچنین در این مطالعه فرضیه کوزنتس در مورد رابطه U معکوس بین شهرنشینی و مصرف انرژی رد نمی‌شود و می‌توان گفت رابطه بین این دو متغیر یک رابطه مثبت ولی کاهنده است. رابطه سایر متغیرها از جمله؛ درآمد سرانه، شاخص تکنولوژی و تعداد خودروها نیز با مصرف انرژی مثبت و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Urbanization and Energy Consumption in the Provinces of Iran; Applying the Generalized STIRPAT Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • maryam heidarian 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah
2 Ph.D. Student in Public Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Abstract
Urbanization is a structural transition from rural to urban areas which have been influenced by energy consumption of various channels. Explaining the relationship between energy consumption and urbanization and specifying the amount and how it can influence policies in the energy sector and policies of the population is helpful. This study uses the generalized STIRPAT model to examine the role of various channels which are affect the energy consumption. These effects are estimated at the short and long-run through the Panel Auto Regressive Distributed Lag with data of 30 provinces during 2004-2015. Moreover, the vector error correction model of energy consumption and other explanatory variables are investigated. Our results show that there is a two-way relationship of positive and significant between energy consumption and urbanization in the short and long-run. Also in this study, Kuznets hypothesis regarding in the U inverse relationship between urbanization and energy consumption is not rejected and it can be said the relationship between these two variables is a positive relationship but decreasing. Also, the effect of other variables such as income per capita, technology index and the number of vehicles on energy consumption are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urbanization rate
  • energy consumption
  • Generalized STIRPAT Model
  • Iran Provinces
-  Alam, S., Fatima, A. & Butt. M. (2007). Sustainable Development in Pakistan in the Context of Energy Consumption Demand and Environmental Degradation. Journal of Asian Economics, 18, 825-837.
-  Bilgili, F., Koçak, E., Bulut, U., & Kuloğlu, A. (2017). The Impact of Urbanization on Energy Intensity: Panel Data Evidence Considering Cross-Sectional Dependence and Heterogeneity. Energy, 133, 242-256.
-  Costa A., Keane M.M., Torrens JI., & Corry E. (2013). Building Operation and Energy Performance: Monitoring, Analysis and Optimization Toolkit. Applied Energy, 101, 310-6.
-  Dietz, T., & Rosa, E.A., (1997), Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94, 175–179.
-  Duan J., Yan Y., Zheng B., & Zhao J. (2008). Analysis of the Relationship between Urbanization and Energy Consumption in China. Int J Sustain Dev World Ecol, 15, 9-17.
-  Elliott, J.R., Sun, P., & Zhu, T., (2017). The Direct and Indirect Effect of Urbanization on Energy Intensity: A Province Level Study for China. Energy, 143(1), 1-49.
-  Esazadeh, S., & Mehranfar, J., (2010). The Impact of Internal Immigration on the Pattern of Energy Consumption in the Iranian Economy. Yas Strategy, 22, 237-218 (In Persian).
-  Esazadeh, S., & Mehranfar, J., (2012). Investigating the Relationship between Energy Consumption and Urbanization Level in Iran (Application of Vector Error Correction Model and Factor Analysis Method). Quarterly Journal of Economic Strategy, 1 (2), 70-47 (In Persian).
-  Fatros, M.H., & GhorbanDashat, M., (2012). The Effect of Urbanization on Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions: Comparing Three Theories. Quarterly Journal of Energy Economics, 9 (35), 168-147 (In Persian).
-  Ghanbari, A., Gloani, A., & Javadnajad, F., (2012). Investigating the Relationship between Energy Consumption and Urbanization in Iran Using the ARDL Method. Quarterly Journal of Energy Economics, 9 (35), 119-101 (In Persian).
-  Hong T., Koo C., Kim, J., Lee M., & Jeong K. (2015). A Review on Sustainable Construction Management Strategies for Monitoring, Diagnosing, and Retrofitting the Building’s Dynamic Energy Performance: Focused on the Operation and Maintenance Phase. Applied Energy, 155, 671-707.
-  Imai H. (1997). The Effect of Urbanization on Energy Consumption. Journal of Population Problem, 53(2), 43–9.
-  Jones, D.W. (1989). Urbanization and Energy Use in Economic Development. Energy journal, 10(1), 29–44.
-  Jones, D.W. (1991). How Urbanization Affects Energy-Use in Developing Countries. Energy Policy, 19, 621-30.
-  Jones, D.W. (2004). Urbanization and Energy. Encyclopedia of Energy, 6, 329-350.
-  Liu, Z., Qin, C.X., & Zhang, Y.J., (2016). The Energy-Environment Efficiency of Road and Railway Sectors in China: Evidence from the Provincial Level. Ecol. Indic, 69, 559–570.
-  Lui, T. (2009). Exploring the Relationship between Urbanization and Energy Consumption in China Using ARDL (Autoregressive Distributed Lag) and FDM (Factor Decomposition Model). Energy, 18 (34), 46-54.
-  Ma, B. (2015). Does Urbanization Affect Energy Intensities Across Provinces in China? Long-Run Elasticities Estimation Using Dynamic Panels with Heterogeneous Slopes. Energy Economics, 49, 390-401.
-  Madlener, R., & Sunak, Y. (2011). Impacts of Urbanization on Urban Structures and Energy Demand: What Can We Learn for Urban Energy Planning and Urbanization Management? Sustain Cities, 1, 45-53.
-  Panayotou, T. (2000). Economic Growth and the Environment. CID Working Paper, 56.
-  Parikh J., & Shukla, V. (1995). Urbanization, Energy Use and Greenhouse Effects in Economic Development: Results from a Cross-National Study of Developing Countries. Glob Environ Chang, 5, 87-103.
-  Poumanyvong P., Kaneko, S., & Dhakal, S. (2012). Impacts of Urbanization on National Residential Energy Use and CO2 Emissions: Evidence from Low-, Middle- and High-Income Countries. IDEC DP2.2.
-  Poumanyvong, P., & Kaneko, S. (2010). Does Urbanization Lead to Less Energy Use and Lower CO2 Emissions? A Cross-Country Analysis. Ecol Econ, 70, 434-444.
-  Rosa, E.A., & York, R. (2004), Reflections on the STIRPAT Research Program. Environment, Technology, and Society Newsletter of the Section on Environment of the American Sociological Association. Summer, 1-2.
-  Sadorsky, P. (2013). Do Urbanization and Industrialization Affect Energy Intensity in Developing Countries? Energy Econ, 37:52-9.
-  Salatin, P., & Mohammadi, S. (2016). The Impact of Urbanization on Energy Consumption in the Selected Countries. Quarterly Journal of Urban Management Studies, 8 (26), 80-71 (In Persian).
-  Salim, R.A., & Shafiei, S. (2014). Urbanization and Renewable and Non-Renewable Energy Consumption in OECD Countries: An Empirical Analysis. Economic Modelling, 38, 581–591.
-  Shahbaz, M., Chaudhary, A.R., & Ozturk, I. (2017). Does Urbanization Cause Increasing Energy Demand in Pakistan? Empirical Evidence from STIRPAT Model. Energy, 122, 83-93.
-  Tashkini, A. (2005). Applied Econometrics with the help of Microfit. Dibagaran Art & Cultural Institute, Tehran, First Printing, (In Persian).
-  Tone, B., & Eisenberg, J. (2007). The Aging US Population and Residential Energy Demand. Energy Policy, 35(1), 743-745.
-  Wang, P., Vu, W., Zhu, B., & Wei, Y. (2013). Examining the Impact Factors of Energy-Related CO2 Emissions Using the STIRPAT Model in Guangdong Province, China. Appl Energy, 106, 65-71.
-  Wei, T., (2011), What STIRPAT Tells about Effects of Population and Affluence on the Environment? Ecological Economics, 72, 70-74.
-  Wiedenhofer, D., Lenzen, M., & Steinberger, J.K., (2013). Energy Requirements of Consumption: Urban form, Climatic and Socio-Economic Factors, Rebounds and their Policy Implications. Energy Policy, 63, 696–707.
-  Yaobin, L. (2009), Exploring the Relationship between Urbanization and Energy Consumption in China using ARDL (Autoregressive Distributed Lag) and FDM (Factor Decomposition Model). Energy, 34, 1846–1854.
-  York, R., Rosa, E.A., & Dietz, T. (2003). Methods STIRPAT, IPAT and Impact: Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts. Ecological Economics, 46(3), 351-365.
-  Zhang, C., & Lin, Y. (2012). Panel Estimation for Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions: a Regional Analysis in China. Energy Policy, 40:488-498.